Katalog informacij javnega značaja

print

Dostop do javnih informacij je temeljna človekova pravica, zapisana v 39. členu Ustave Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS), ki nosi naslov Svoboda izražanja. Dostop do informacij tako ni omejen zgolj na državljane RS, temveč imajo pravico dostopati do informacij javnega značaja vsi (tudi tujci, torej domače in tuje fizične in pravne osebe). Pravica velja torej erga omnes, za vse in vsakogar. Namen le-te pa je zagotoviti preglednost delovanja državnega aparata.

Leta 2003 je bil sprejet Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljevanju ZDIJZ). ZDIJZ je postavil definicijo informacije javnega značaja. Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. Kot nosilec javnega pooblastila je tudi javna univerza oziroma javni visokošolski zavod, kot je naša fakulteta, zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja po ZDIJZ.

Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda
Univerza na Primorskem
Fakulteta za humanistične študije
(UP FHŠ)
Titov trg 5
6000 Koper, Slovenija

Telefon: 05 663 77 40
Faks: 05 663 77 42
E-pošta: inf(at)fhs.upr.si
Spletna stran: www.fhs.upr.si

Odgovorna uradna oseba
prof. dr. Irena Lazar, dekanja

Datum prve objave kataloga
25. 4. 2007

Datum zadnje spremembe kataloga
3. 9. 2012

Katalog je dostopen na spletnem naslovu
www.ip-rs.si/index.php
 

Splošni podatki o zavodu in informacijah, s katerimi razpolagatop

Kratka predstavitev poslanstva fakultete
UP FHŠ je bila ustanovljena leta 2000, leta 2003 je postala članica Univerze na Primorskem.

UP FHŠ izobražuje na univerzitetni dodiplomski in podiplomski ravni ter se znanstveno in strokovno udejstvuje na družboslovnem in humanističnem področju. Pri tem izhaja iz vrednot, ki zagotavljajo kakovost delovanja: odličnost študijskih programov, razvoj infrastrukture in opreme, odličnost in harmoničnost kolektiva, strokovna rast in dobro počutje študentov, učinkovite povezave v okviru univerze, slovenskega in mednarodnega prostora ter zaposljivost študentov. UP FHŠ je zato prepoznavna po svoji dinamičnosti, usmerjenosti v prihodnost, odprtem odnosu med učitelji, tutorji in študenti, ustvarjalnih, kritično mislečih in angažiranih učiteljih ter študentih.
UP FHŠ deluje v obmorskem in obmejnem prostoru, ki je izpostavljen vplivom mednarodnih kulturnih in gospodarskih tokov, kar je zagotovo ena od prednosti študija.

Predvsem pa je fakulteta že prepoznavna po interdisciplinarnih študijskih programih z veliko možnostjo izbire, velikim obsegom samostojnega raziskovalnega dela ter usmerjenostjo v severnojadranski del Sredozemlja kot specifični naravni in kulturnostični prostor, pa tudi v širši slovenski, evropski in ostali mednarodni prostor. UP FHŠ namreč vzpodbuja interdisciplinarni študij in raziskovanje ter promovira študentske in učiteljske mednarodne izmenjave. Pestra izbira vsebin dopušča oblikovanje osebnega, študentovim interesom prilagojenega programa študija.

Seznam organov
1) Dekanja
izr. prof. dr. Irena Lazar

Kontaktna oseba: Tajništvo dekanata
Tel.: 05 663 77 44

2) Senat
Kontaktna oseba: Tajništvo dekanata
Tel.: 05 663 77 44

3) Akademski zbor
Kontaktna oseba: Tajništvo dekanata
Tel.: 05 663 77 44

4) Študentski svet
Kontaktna oseba: Vera Čipev, predsednica ŠS UP FHŠ
Tel.: 05 663 77 44

Ostale organizacijske enote
1) Centrala
Tel.: 05 663 77 40

2) Tajništvo
Tel.: 05 663 77 44

3) Referat
Tel.: 05 663 77 41, referat(at)fhs.upr.si

4) Mednarodna pisarna
Kontaktna oseba: Jasna Zorko
Tel.: 05 663 77 67

5) Knjižnica
Kontaktna oseba: Helena Lemut
Tel.: 05 663 77 55

Uradna oseba pristojna za posredovanje informacij
Anja Poljak
Tel.: 05 663 77 43

Zakonske in druge pravne podlage

Interni predpisi
Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Ur. l. RS št. 13/03, 79/04, 36/06)
Statut Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 124/2008, Statut UP – UPB1)
Priloga k Statutu Univerze na Primorskem (Ur. l. št. 100/03, 83/06)

Pravila o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije Koper (z dne 22. 1. 2004, spremenjena dne 20. 10. 2005 in 19. 11. 2009).

 • Priročnik za študente za študijsko leto 2010/2011
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja UP FHŠ (št. 012-04/07)
 • Pravilnik o diplomskem delu (št. 012-04/05, sprememba 19. 6. 2008)
 • Pravilnik o magistrskem študiju (16. 12. 2004)
 • Pravilnik o pripravi in zagovoru magistrskega dela v študijskem programu 2. stopnje na Univerzi na Primorskem
 • Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije
 • Spremembe in dopolnitve Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na Univerzi na Primorskem
 • Pravilnik o knjižničnem redu Fakultete za humanistične študije Koper (19. 9. 2002)
 • Pravilnik o kandidiranju in izvedbi volitev dekana Fakultete za humanistične študije Koper (št. 012-01/08)
 • Pravilnik o kandidiranju in izvedbi volitev članov Senata Fakultete za humanistične študije Koper (št. 012-02/08)
 • Pravilnik o kandidiranju in izvedbi volitev nadomestnih članov v Senat Fakultete za humanistične študije Koper (št. 012-02/07)
 • Pravilnik o volitvah v Senat Univerze na Primorskem (št. 012-03/07)
 • Poslovnik Študentskega sveta Fakultete za humanistične študije Koper (17. 10. 2007)
 • Poslovnik o delu Upravnega odbora Fakultete za humanistične študije Koper (št. 012-05/05)
 • Pravilnik o uporabi in varovanju prostorov, ključev ter pečatov Fakultete za humanistične študije Koper (št. 012-01/07)
 • Interna navodila zaposlenim na službenem potovanju (št. 013-02/06)
 • Pravilnik o dodeljevanju in uporabi mobilnih telefonov (št. 012-02/06)
 • Merila za izvolitve v nazive visokošolski učitelj, znanstveni delavec in sodelavec Univerze na Primorskem (velja do 30. 9. 2013)
 • Spremembe meril za izvolitev v nazive UP
 • Navodila za izvajanje meril (velja do 30. 9. 2013)
 • Točkovalnik (velja do 30. 9. 2013)
 • Izvolitvena področja (velja do 30. 9. 2013)
 • Merila za izvolitve v nazive visokošolski učitelj, znanstveni delavec in sodelavec Univerze na Primorskem (velja od 1. 10. 2013)
 • Navodila za izvajanje meril (velja od 1. 10. 2013)
 • Izvolitvena področja (velja od 1. 10. 2013)
 • Tockovanje del kandidata skladno z Merili SICRIS povezava na elektronski izpis Tockovalnika

Državni predpisi
Zakonske in podzakonske podlage, ki izhajajo iz Nacionalnega programa visokega šolstva Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 20/02), ter na podlagi katerih fakulteta deluje, so zlasti naslednje (področna zakonodaja):

 • Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/93 in spremembe)
 • Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02 in spremembe)
 • Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91in spremembe)
 • Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur. l. RS, št. 61/06)
 • Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 73/04)
 • Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in spremembe)
 • Zakon o javnih uslužbencih - prvi del (Ur. l. RS, št. 56/02 in spremembe)
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 56/02 in spremembe)
 • Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in spremembe)
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96 in spremembe)
 • Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Ur. l. RS, št. 134/03 in spremembe)
 • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/05 in spremembe)
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 18/91-I in spremembe)
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 52/94 in spremembe)
 • Merila za ocenjevanje študijskih programov in visokošolskih zavodov;
 • Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov;
 • Merila za prehode med študijskim programi;
 • Merila za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih programov ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela;
 • Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja;
 • Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu;
 • Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v šolstvu;
 • Pravilnik o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva v RS;
 • Drugo.
   

Druge zakonske in podzakonske podlage, na podlagi katerih fakulteta deluje, so zlasti naslednje (splošna zakonodaja):

 • Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 in spremembe)
 • Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02 in spremembe)
 • Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 79/99 in spremembe)
 • Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS št. 128/06 in spremembe)
 • Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 78/99 in spremembe)
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ( Ur.l. RS, št. 24/03 in spremembe)
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99 in spremembe)
 • Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in spremembe)
 • Drugo.

Mednarodni predpisi

 • Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o uvedbi akcijskega programa na področju vseživljenskega učenja (Uradni list L 327 , 24/11/2006 str. 0045 – 0068)

Drugi strateški in programski dokumenti

 • Vizija razvoja fakultete
 • Program dela fakultete
 • Letno poročilo fakultete

Vrste postopkov

 • Postopek za vpis v 1., 2., 3., 4. letnik študija
 • Postopki pri odločanju o prošnjah študentov
 • Postopek priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja
 • Postopki nostrifikacije – priznavanje v tujini pridobljenih diplom
 • Postopek izvolitev v naziv z matičnih področij UP FHŠ

Seznam javnih evidenc

 • Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov
 • Evidenca osebnih kartonov študenta/udeleženca izobraževanja, ki se vodi za vsakega študenta/udeleženca izobraževanja od vključitve v študij/izobraževanje do končanja oziroma do izpisa
 • Evidenca zapisnikov o izpitu, s katerim se evidentira prijava k izpitu, potek izpita in dosežena ocena
 • Evidenca izdanih javnih in drugih listin, ki jih izdaja UP FHŠ po zaključenem izobraževanju na UP FHŠ
 • Evidenca zaposlenih delavcev
 • Evidenca o plačah
 • Evidenca o poškodbah pri delu
 • Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja
 • Evidenca izdanih odločb v postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja
 • Evidenca izdanih mnenj visokošolskih zavodov o enakovrednosti v tujini pridobljenega strokovnega oziroma znanstvenega naslova slovenskemu strokovnemu oziroma znanstvenemu naslovu
 • Evidenca uporabnikov knjižnice

Navedene evidence niso prosto dostopne.

Drugi vsebinski sklopi informacij javnega značaja

 • Vzajemna bibliografska-kataložna baza podatkov COBISS
 • Cenik storitev UP FHŠ
 • Študijski programi: - dodiplomski in podiplomski

Opis načina dostopa do informacij javnega značajatop

 • Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne preko tega kataloga v html obliki.
 • Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski obliki je možen vsak delavnik v prostorih uprave fakultete (Titov trg 5, 6000 Koper).

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značajatop

 • Pogoji za vpis v 1. letnik
 • Vsebina študijskih programov 1. stopnje
 • Število prostih mest v času prijavnih rokov v 1. letnike
 • Način in čas vpisa v posameznih prijavnih rokih
 • Pogoji za vpis na podiplomski študij
 • Diferencialni izpiti na podiplomskem študiju
 • Cenik storitev