Življenje je droben vezaj med preteklostjo brez začetka in prihodnostjo brez konca.

Cenzorin, 2. stol.

Predmetnik študijskega programa Zgodovina (dvopredmetna)

print

* Izbirne predmete lahko študent izbira znotraj izbirnih predmetov 1. letnika študijskega programa (izbirni predmeti stroke) oziroma znotraj temeljnih predmetov 1. letnika drugih študijskih programov UP FHŠ.
** v 3. letniku študent izdela dve zaključni seminarski deli v obsegu 6 KT, in sicer v okviru izbrane stroke ter z drugega strokovnega področja.

 

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK
Teorije in metodologije zgodovinopisja Ekonomska in socialna zgodovina novega veka Zgodovina Istre in Primorske
Zgodovina antike Zgodovina vsakdanjega življenja Zgodovina Slovencev v 19. in 20. stoletju
Zgodovina srednjega veka Primerjalna zgodovina Evrope in Sredozemlja (17.-19. stol.) Zgodovina 20. stoletja
Vzpon in propad kulturnih in gospodarskih središč Sredozemlja Zgodovina 19. stoletja Totalitarne in avtoritarne ideologije 20. stoletja
Zgodovina slovenskih dežel do konca 18. stoletja dva zunanje izbirna predmeta* zaključno seminarsko delo
predmeti druge stroke oz. predmetne vezave 4 predmeti druge stroke oz. predmetne vezave zunanje izbirni predmet*
predmeti druge stroke oz. predmetne vezave