Življenje je droben vezaj med preteklostjo brez začetka in prihodnostjo brez konca.

Cenzorin, 2. stol.

Vpisni pogoji in merila za prehode

print

Na študijski program Kulturna dediščina se lahko vpišejo kandidati, ki so

a) opravili maturo,
b) opravili poklicno maturo v kateremkoli šolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) opravili katerikoli štiriletni srednješolski program pred 1. 6. 1995.

V študijski program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so uspešno zaključili enakovredno izobraževanje v tujini.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c ) izbrani glede na:
-    splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu              70 % točk,
-    splošni uspeh v 3. in 4. letniku                                                 30 % točk.

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
-    splošni uspeh pri poklicni maturi          40 % točk,
-    splošni uspeh v 3. in 4. letniku             30 % točk,
-    uspeh pri maturitetnem predmetu        30 % točk.

Vpisna mesta za slovenske državljane in tuje državljane iz držav EU: 25
Vpisna mesta za tujce (izven EU) in Slovence brez slovenskega državljanstva: 3
Vpisna mesta za vzporedni študij in diplomante: 0

Merila za prehode

Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

• študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program, 
• senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, oceni, da se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete univerzitetnega dvopredmetnega študijskega programa 1. stopnje Kulturna dediščina;
• ob zaključku študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem programu. 

Prehodi so možni tudi iz vseh sorodnih univerzitetnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo. Na podlagi tega pristojna komisija UP FHŠ odloči, v kateri letnik lahko študent prehaja. 

Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.