Zgodovina

print

Enopredmetni študijski program Zgodovina izvaja Oddelek za zgodovino.


ZLOŽENKA PROGRAMA


Osnovni podatki

Vrsta programa: enopredmetni univerzitetni študijski program (1. stopnja)
Strokovni naslov: diplomirani zgodovinar (UN) oz. diplomirana zgodovinarka (UN)
Trajanje študija: šest semestrov
Število kreditnih točk: 180 ECTS (60 ECTS na letnik)
Način študija: redni študij
Študent konča študij, ko pridobi 180 kreditnih točk (ECTS).

Cilji programatop

Študij zgodovine na UP FHŠ je usmerjen v problemsko poznavanje in obravnavanje zgodovine. S študijem zgodovine na prvi stopnji bodo študenti spoznali osnovne zgodovinske raziskovalne in interpretativne metode. Cilj je izoblikovati diplomante, ki pridobijo uvid v stroko, splošno zgodovinsko izobrazbo, to je poznavanje ključnih prelomnic in procesov v zgodovini Evrope, sveta in Slovenije s posebnim poudarkom na Sredozemlju in slovenskem primorskem etničnem prostoru, kakor tudi sposobnost njihove samostojne kritične obravnave.

Možnosti zaposlitvetop

Diplomant pridobi teoretična in praktična znanja in možnosti za delo v vseh tistih okoljih, kjer sta potrebna razgledanost in poznavanje družbenih in kulturnih problemov, pojavov in procesov, tako na lokalni, nacionalni kot na mednarodni ravni. Zato je zaposljiv v raziskovalnih ustanovah (sodelavci in pomoč pri projektnem delu), vladnih in nevladnih organizacijah in ustanovah ter društvih doma in v tujini, političnih strankah in v mednarodnih političnih organizacijah, na širšem področju kulture (kulturni menedžment, zaposleni v muzejih, arhivih), v svetovalnih dejavnostih na področju kulture (turistični delavci).

Vpisni pogojitop

Predmetnik top