Življenje je droben vezaj med preteklostjo brez začetka in prihodnostjo brez konca.

Cenzorin, 2. stol.

Management trajnostnega razvoja

print

Magistrski študijski program Management trajnostnega razvoja izvajata UP FHŠ in UP FM.


Osnovni podatki

Vrsta programa: Magistrski študijski program (2. stopnja)
Strokovni naslov:
magister/magistrica managementa trajnostnega razvoja (mag. manag. traj. razvoja)
Trajanje študija: štirje semestri
Število kreditnih točk: 120 ECTS (60 na letnik)
Način študija: redni študij
Študent konča študij, ko pridobi 120 kreditnih točk (ECTS)

Program se izvaja v okviru: UP FM (koordinatorica), UP FHŠ (Oddelek za geografijo), UP FTŠ in UP FVZ.

Spletna stran UP FM o programu Management trajnostnega razvoja.

Cilji programa

Namen študijskega programa je izobraziti študente za usmerjevalce trajnostnega razvoja v raznih skupnostih ali podjetjih. Pri tem upošteva različne vidike in sestavine razvoja: gospodarskega, okoljskega s prostorskimi in socialnega z razvojnimi komponentami, kar vodi do novih pogledov in metod ravnanja. Študijski program spreminjamo/dopolnjujemo/posodabljamo ob pravem času, kajti ideja in metoda trajnostnega razvoja postavlja v ospredje prehod v družbo znanja in inovativnosti, učinkovite rabe virov ter konkurenčnosti zelenega gospodarstva in družbene vključenosti.

Temeljni cilj magistrskega študijskega programa Management trajnostnega razvoja je izobraziti in usposobiti študenta za:

 • razumevanje širšega gospodarskega, družbenega in naravnega okolja ter globalizacijskih procesov z vidika izbranega področja študija,
 • razumevanje sistemske povezanosti med različnimi vidiki in problemi trajnostnega razvoja,
 • samostojno razvojno-raziskovalno in strokovno delo,
 • poglobljeno razumevanje, raziskovanje in aplikacijo novih metod načrtovanja, organiziranja, vodenja in nadziranja v organizacijah z upoštevanjem potreb trajnostnega razvoja,
 • kritično razmišljanje in analitično razreševanje najzahtevnejših interdisciplinarnih problemov povezanih s trajnostnim razvojem,
 • kritično presojanje managerskih odločitev z vidika družbene odgovornosti organizacij.

Možnosti zaposlitvetop

V okviru študijskega programa bodo študentje razvili naslednje splošne kompetence:

 • ­Sposobnost analize, sinteze in prognoziranja razrešitev ter posledic pojavov na področju politike okolju in družbi odgovorne organizacije.
 • Sposobnost kritične in samokritične presoje.
 • Sposobnost uporabe znanj, veščin in vrednot s področja trajnostnega razvoja v praksi.
 • Avtonomnost pri strokovnem delu in sprejemanju poslovno-organizacijskih odločitev.
 • Kolegialnost do sodelavcev, sposobnost dela v skupini (in v mednarodnem družbenem okolju) ter strpno sprejemanje in upoštevanje tvornih kritik in pripomb.
 • Avtonomnost v strokovnem delu.
 • Komunikacijske sposobnosti in spretnosti.
 • Sposobnost etične refleksije in zavezanost profesionalni etiki.
 • Zmožnost kritične rabe pridobljenih interdisciplinarnih teorij in analitik politik v praksi.
 • Poznavanje in kritično razumevanje zgodovine, filozofije in pomena trajnostnega razvoja.
 • Sposobnost za razreševanje konkretnih zadev s področja trajnostnega razvoja z uporabo znanstvenih metod in postopkov.
 • Razumevanje splošne zgradbe in vsebine družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih ved ter povezanosti med njimi.
 • Sposobnost za etično in družbeno odgovorno , načrtovanje, organiziranje, vodenje in vrednotenje strateških razvojnih možnosti organizacij.
 • Sposobnost preučevanja, snovanja, razvoja in uvajanja sodobnih managerskih in tehnoloških razrešitev z uporabo znanstvenih metod in postopkov.
 • Sposobnost za uspešno načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje delovanja organizacije oz. njenega podsistema, za katerega bodo odgovorni.

Predmetniktop

Vpisni pogoji in merila za prehodetop