Vpisni pogoji

print

V študijski program 2. stopnje Geografija se lahko vpišejo kandidati, ki so:

a. Diplomirali na študijskem programu 1. stopnje Geografija.

b. Diplomirali na študijskih programih 1. stopnje drugih strokovnih področij, če pred vpisom opravijo študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

c. Zaključili primerljiv študijski program v tujini in jim je, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru, da število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih mest, se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečno oceno pri študiju prve stopnje.
Krasoslovna usmeritev se bo izvajala ob zadostnem vpisu.
Pogoji za napredovanje po programu:

Pogoj za napredovanje v višji letnik je, da študent zbere vsaj 54 ECTS iz vpisanega letnika, pri čemer mora imeti za napredovanje v višji letnik opravljene vse obvezne predmete.

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik tudi, če je zbral vsaj 48 ECTS iz vpisanega letnika, če ima za to upravičene razloge, pri čemer mora imeti za napredovanje v višji letnik opravljene vse obvezne predmete. Vlogo študenta obravnava pristojna komisija UP FHŠ.

Študent lahko enkrat ponavlja 1. letnik, če zbere vsaj 30 ECTS tega letnika.