Življenje je droben vezaj med preteklostjo brez začetka in prihodnostjo brez konca.

Cenzorin, 2. stol.

Predmetnik

print

 

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK
Temeljni predmeti   Doktorska disertacija
Sodobna teorija in metodologija arheologije Notranje izbirni predmeti (1-2)
Notranje izbirni predmeti (2-3) Zunanje izbirni predmeti (0-1)
Zunanje izbirni predmeti (0-1) Samostojno raziskovalno delo/objava znanstvenega članka
Priprava dispozicije doktorske disertacije

 

Notranje izbirni predmeti so tisti, ki jih študent izbira znotraj študijskega programa, zunanjeizbirni pa tisti, ki jih študent lahko izbira v okviru drugih študijskih programov, tako znotraj stroke kot tudi izven stroke.  Program vsebuje naslednje vsebinske sklope (v oklepaju so navedeni predmeti, ki sodijo v posamezni sklop):

 • Prazgodovinska arheologija,
 • Antična arheologija,
 • Arheologija srednjega in novega veka.

Notranje izbirni predmeti

 • Študije kamnitih artefaktov
 • Prazgodovinska umetnost
 • Starejša kamena doba Balkana
 • Arheologija mezolitika in neolitika
 • Kulti, depoji, grobišča – arheologija bronaste dobe
 • Železnodobne skupnosti Evrope
 • Keltska arheologija
 • Provincialna rimska arheologija med Jadranom in Panonijo
 • Rimsko mesto - vir romanizacije
 • Rimska umetnost – pomen in odmevi
 • Študije antičnega stekla
 • Antična numizmatika
 • Latinska epigrafika
 • Viri za antično zgodovino
 • Slovanska arheologija
 • Arheologija srednjega veka
 • Srednjeveška arheologija Balkana
 • Arheologija Serenissime
 • Arheološke analize materialne kulture
 • Arheologija predantične Evrope
 • Stare sredozemske civilizacije
 • Antična grška in rimska zgodovina
 • Družba, gospodarstvo in kultura v srednjeveškem sredozemskem prostoru
 • Jadran med Evropo in svetom (6. – 18. stoletje)
 • Paleografija in diplomatika