Predmetnik

print
1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK
     
Metodologija in epistemologija literarnozgodovinskih raziskav Izbirni predmeti (2) Doktorska disertacija
Kvalitativne in kvantitativne metode v jezikoslovju: od etimologije do konverzacijske analize  Samostojno raziskovalno delo/objava člankain javna predstavitev dispozicije doktorske disertacije**  
Izbirni predmeti (1-2*) Priprava dispozicije doktorske disertacije  

 

*Študent v času študija opravi 4 izbirne predmete, in sicer 2 notranje  in 2 zunanje izbirna, v 1. letniku opravi 2 izbirna predmeta, v 2. letniku pa še preostala dva.
**Preden študent opravi javno predstavitev dispozicije doktorske disertacije, mora objaviti oziroma oddati v objavo en znanstveni članek v domačih ali tujih revijah, ki so indeksirana vsaj v področnih mednarodnih bazah.

 

Notranje izbirni predmeti

 • Didaktika slovenskega jezika    
 • Funkcijskost jezika in besedilna zvrstnost    
 • Geolingvistika 
 • Ideologije jezika in jezikovne politike    
 • Jezik, etničnost, identiteta    
 • Kognitivno jezikoslovje    
 • Kontaktna fonologija    
 • Kontaktno jezikoslovje    
 • Leksikalno pomenoslovje z oblikoslovno-skladenjskimi lastnostmi    
 • Narečno terminološko slovaropisje    
 • Zgodovina slovenskega jezika    
 • Didaktika književnosti    
 • Dramatika modernizma in postmodernizma    
 • Filozofija drame
 • Literarnost in ideološki diskurz    
 • Medkulturna zgodovina književnosti
 • Mladinska književnosti in družba
 • Od pridige do kriminalke – slovensko pripovedništvo od začetkov do 20. stoletja    
 • Recepcija slovenske književnosti v mednarodnem prostoru    
 • Rojstvo slovenske tiskane besede – slovensko slovstvo 16. stoletja    
 • Slovenska kultura med literaturo in glasbo
 • Slovenski zgodovinski roman: genealogija žanra    
 • Vloga literature v konstrukciji naroda    
 • Živa dela preteklosti: tekstologija, uredniška in izdajateljska teorija ter praksa (s posebnim poudarkom na delih starejše slovenske književnosti)