Življenje je droben vezaj med preteklostjo brez začetka in prihodnostjo brez konca.

Cenzorin, 2. stol.

Pogoji za vpis in napredovanje

print

Pogoji za vpis

Pogoji za vpis

a) diploma na študijskem programu 2. stopnje; ali
b) diploma na dosedanjem dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski program sprejet pred 11. 6. 2004); ali
c) diploma na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten  s 300 kreditnimi točkami  po ECTS in je trajal 5 let.

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena izpitov na predhodnem študiju (60%) in ocena magistrskega oziroma zaključnega dela (40%).

Če bo pri posameznem predmetu vpisanih manj kot 5 študentov, bo študij potekal v obliki individualnega študija s konzultacijami.

Pogoji za neposredni vpis v 2. letnik

a) diploma na študijskih programih za pridobitev magisterija znanosti (sprejet pred 11. 6. 2004)  s področja humanistike in družboslovja ali z drugih področij, vendar mora kandidat v tem primeru v okviru doktorskega študija uspešno opraviti še tri pregledne izpite iz predmetov  Uvodni seminar: Teorije in metodologije upravljanja različnosti, Upravljanje in problemi prostorske in družbene konvergence in divergence, Urejanje in upravljanje različnosti ter preprečevanje, upravljanje in razreševanje kriz in konfliktov.

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena izpitov na predhodnem študiju (60%) in ocena magistrskega oziroma zaključnega dela (40%).

Pogoji za napredovanje

Študent se lahko vpiše v drugi letnik doktorskega programa, če izpolni vse študijske obveznosti za prvi letnik. Izjemoma se študent lahko vpiše v drugi letnik, če v prvem letniku zbere vsaj 30 kreditnih točk, pri čemer pa mora manjkajoče točke iz prvega letnika zbrati do konca drugega letnika. O tem na podlagi študentove prošnje odloča ustrezna komisija fakultete.
Študent se lahko vpiše v tretji letnik, če opravi vse študijske obveznosti iz prvega in drugega letnika doktorskega študijskega programa Upravljanje različnosti. Izjemoma se študent lahko vpiše v tretji letnik, če zbere vsaj 100 kreditnih točk.
Na osnovi utemeljenih razlogov je možen vpis v višji letnik z doseženimi 30 KT v tekočem letniku. Študent naslovi prošnjo na ustrezno Komisijo.