Arheologija

Dvopredmetna smer 1. stopnje

Splošno o programu

Študentje bodo pridobili splošno izobrazbo s področja arheologije in arheološke dediščine v najširšem pomenu besede in se seznanili z osnovnimi koncepti prepoznavanja, evidentiranja, vrednotenja, dokumentiranja in varovanja arheološke dediščine in njenega pomena za sodobno življenje. Usposobljeni bodo za samostojno temeljno delo in opravljanje nalog strokovne in tehnične narave, in sicer v muzejih, zavodu za varstvo kulturne dediščine, medijih, turizmu, organizacijah regionalnega razvoja, nevladnih organizacijah in gospodarskih družbah, katerih temeljna dejavnost je preventivna arheologija.

Poleg temeljnih vsebin ponuja študij arheologije tudi številna specifična znanja o:

 • muzeologiji,
 • konservatorstvu,
 • restavratorstvu,
 • kulturni dediščini v turizmu,
 • pravnem varstvu dediščine.

Študij je redni in se izvaja v predavalnicah Fakultete za humanistične študije UP v Kopru in tudi na različnih pomembnih arheoloških lokacijah, v obliki terenskih vaj in strokovnih ekskurzij.

Naziv in raven kvalifikacije

diplomirani arheolog (UN) in … oz. diplomirana arheologinja (UN) in … ; okrajšava: dipl. arheol. (UN)

7 (SOK), 6 (EOK), prva stopnja

Trajanje in kreditne točke

Program traja 3 leta, študent pridobi 90 ECTS (30 na letnik).

Študijsko področje (KLASIUS-P-16)

0222 zgodovina in arheologija

Vpisni pogoji

V univerzitetni dvopredmetni študijski program Arheologija se lahko vpiše:

a)  kdor je opravil maturo;

b)  kdor je opravil poklicno maturo v enem od navedenih štiriletnih srednješolskih programov (Ekonomski tehnik, Gastronomija in turizem, Geodetski tehnik, Geotehnik, Gozdarski tehnik, Hortikulturni tehnik, Kmetijsko-podjetniški tehnik, Medijski tehnik, Naravovarstveni tehnik, Okoljevarstveni tehnik, Plovbni tehnik, Predšolska vzgoja, Tehnik računalništva) in izpit iz kateregakoli predmeta splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;

c)  kdor je opravil poklicno maturo v enem od navedenih štiriletnih srednješolskih programov (Aranžerski tehnik, Farmacevtski tehnik, Fotografski tehnik, Gradbeni tehnik, Kemijski tehnik, Kozmetični tehnik, Strojni tehnik, Ustvarjalec modnih oblačil, Veterinarski tehnik, Zdravstvena nega) in izpit iz enega od navedenih predmetov splošne mature (Biologija, Filozofija, Geografija, Psihologija, Sociologija, Umetnostna zgodovina, Zgodovina); izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;

d)  kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

V študijski program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so uspešno zaključili enakovredno izobraževanje v tujini.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:

kandidati iz točk a) in c) bodo izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu 70 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk,
 • uspeh pri maturitetnem predmetu 30 % točk.

Ocenjevanje in napredovanje

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Študenti študijskih programov 1. in 2. stopnje napredujejo v višji letnik z opravljenimi 48 KT ter opravljenimi vsemi obveznostmi predhodnega letnika.

Študenti, ki imajo v študijskem letu dodeljen poseben status (status študenta s posebnimi potrebami, status športnika, status umetnika/kulturnika ali status študenta s priznanimi zaslugami zaradi obštudijskih dejavnosti), v višji letnik lahko napredujejo z opravljenimi manj KT. O vpisu odloča Komisija za študentske zadeve.

Na osnovi utemeljenega razloga je možen izjemni vpis v višji letnik s pridobljenimi 42 KT tekočega letnika ter vsemi opravljenimi obveznostmi nižjega letnika. O izjemnem vpisu v višji letnik odloča Komisija za študentske zadeve UP FHŠ, ki lahko študentu določi še morebitne druge pogoje za izjemni vpis.

Kot utemeljeni razlog za izjemni vpis se šteje z javno listino izkazano:

 • rojstvo otroka v času tekočega študijskega leta (priložiti rojstni list otroka);
 • daljša bolezen, ki traja neprekinjeno najmanj dva meseca v času predavanj ali najmanj en mesec med junijskim in septembrskim izpitnim obdobjem tekočega študijskega leta (priložiti zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ter izvide specialista);
 • izjemne družinske in socialne okoliščine (priložiti potrdila, ki jih izdajajo pooblaščeni zavodi – socialni, zdravstveni, pokojninski, za zaposlovanje ipd. – s katerimi študent utemeljuje izjemne okoliščine);

K prošnjam za izjemni vpis mora študent priložiti dokazila, s katerimi dokazuje utemeljene razloge za izjemni vpis. Potrdila, v katerih ni navedenega daljšega časovnega obdobja bolniške odsotnosti študenta, se ne upoštevajo kot ustrezno potrdilo za izjemni vpis v višji letnik.

Skip to content