Kulturna dediščina

Kompetence in zaposlitvene možnosti diplomantov

Kompetence in znanja diplomantov

Diplomanti/-ke bodo pridobili znanja s področja več temeljnih humanističnih ved (arheologija, etnologija, umetnostna zgodovina) ter obenem znanja s področij muzeologije, konservatorstva in restavratorstva, ki omogočajo celostni pristop h kulturni dediščini. Interdisciplinarnost skupaj s praktičnimi raziskavami in terenskimi ogledi pod vodstvom strokovnjakov omogoča stalni stik z najsodobnejšimi trendi na področju dediščinskih študijev in pridobitev transdisciplinarnih kompetenc za upravljanje kulturne dediščine.

Pridobljene kompetence:

 • Seznanitev s temeljnimi teoretskimi izhodišči sodobnega področja dediščinskih študijev in poznavanje temeljnih konceptov ter metod dela.
 • Seznanitev s temeljnimi teoretskimi izhodišči posamičnih temeljnih ved (arheologija, umetnostna zgodovina, etnologija) in poznavanje temeljnih konceptov ter metod dela.
 • Seznanitev s procesualnim značajem koncepta dediščina ter njeno družbeno-politično-ekonomsko pogojenost.
 • Celostno in kritično razumevanje procesov ustvarjanja dediščine.
 • Sposobnost prepoznavanja dejavnikov, ki vplivajo na procese ustvarjanja in vrednotenja dediščina.
 • Seznanitev z orodji za celovito vrednotenje dediščine.
 • Zmožnost pisnega in ustnega javnega predstavljanja ter utemeljevanja lastne analize posameznega primer
 • Znanje o vlogi muzejev, teoriji muzeologije, muzejskega predmeta kot osnove za interpretacijo in kulturne dediščine v službi javnosti.
 • Temeljno znanje o vlogi ohranjanja dediščine, pomembne za posameznika in širšo družbo, o temeljnih definicijah in pomenu konservatorskega dela.
 • Poznavanje temeljnih konservatorsko-restavratorskih postopkov in tehnik.
 • Pridobitev osnovnih teoretičnih in praktičnih znanj o interpretaciji dediščine.
 • Razumevanje idej in konceptov interpretacije dediščine.

Zaposlitvene možnosti

Pridobljena naziv in izobrazba omogočata zaposlitev v okviru nacionalnih, pokrajinskih in tematskih muzejev, v enotah Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, visokošolskih in raziskovalnih institucij, v različnih medijih (kulturna uredništva na televizijah, radijskih postajah, časopisih in revijah), v javni upravi, v turistični dejavnosti, v nevladnih organizacijah ter samozaposlitev v kulturi in znanosti.

Poklici in ustanove, v katerih se lahko diplomanti zaposlijo:

 • muzejski kustos, restavrator, konservator, kulturni delavec ipd. v:
 • nacionalnih, pokrajinskih in tematskih muzejih,
 • območnih enotah Zavoda za varstvo kulturne dediščine,
 • časopisnih, televizijskih in radijskih uredništvih,
 • založništvu, oglaševalskih agencijah, kulturnih ustanovah (gledališča, knjižnice, kulturni centri …),
 • turizmu in drugih gospodarskih panogah,
 • samozaposlitev v kulturi in znanosti.
Skip to content