Geografija

Enopredmetna smer 1. stopnje

Splošno o programu

Študijski program Geografija je sodoben, aplikativen in na študenta osredotočen študij z najdaljšo tradicijo na fakulteti, ki je organiziran v obliki predavanj, vaj, seminarjev, terenskih vaj, samostojnih učnih enot – terenskih seminarjev in praktičnega usposabljanja. Študenti pridobijo splošno geografsko izobrazbo in vpogled v razvoj in stanje geografske vede.

Praktična znanja s področja geografskih informacijskih sistemov (GIS) in tematske kartografije, terenskih in kabinetnih metod geografskega raziskovanja ter izkušnje, ki jih študenti pridobijo na praksi pri partnerskih ustanovah, so pomembne kompetence diplomantov geografije. Nekoliko večji je poudarek na vsebinah, povezanih z morjem, krasom in turizmom ter geografskimi problemi območij raznovrstnih stikov (med državami, jeziki, kulturami itn.). Pri programu sodelujejo mednarodno uveljavljeni raziskovalci z Geografskega inštituta Antona Melika (Ljubljana) in Inštituta za raziskovanje krasa (Postojna) Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Študenti so organizirani v Društvu prijateljev geografije Koper, ki je del evropskega združenja mladih geografov EGEA, kar študentom omogoča sodelovanje na različnih domačih in mednarodnih kongresih, delavnicah, izmenjavah itn. Diplomanti lahko študij nadaljujejo na magistrskem študijskem programu Geografija, ki je usmerjen v prostorsko planiranje, ali na dvopredmetnem pedagoškem magistrskem študijskem programu Geografija – Zgodovina.

Študij geografije na 1. in 2. stopnji Fakultete za humanistične študije sem si najbolj zapomnil po res korektnem in odličnem odnosu med profesorji in študenti, individualnem pristopu tekom študija ter številnih izvrstno organiziranih terenskih seminarjih doma in v tujini. Študij geografije ob morju študentu prinese veliko ne le teoretičnega, temveč tudi praktičnega znanja, in kar je najpomembneje, pridobljeno znanje in izkušnje, predvsem s področja geografskih informacijskih sistemov (GIS) in proučevanja ter analize prostora so mi pri trenutnem delu na Statističnem uradu RS v veliko pomoč.

MARKO PAVLIČ

Statistik (Višji svetovalec), Statistični urad Republike Slovenije (SURS), Oddelek za statistiko okolja in energetike

Naziv in raven kvalifikacije

diplomirani geograf (UN) oz. diplomirana geografinja (UN); okrajšava: dipl. geog. (UN)

7 (SOK), 6 (EOK), prva stopnja

Trajanje in kreditne točke

Program traja 3 leta, študent pridobi 180 ECTS (60 za letnik).

Študijsko področje (KLASIUS-P-16)

0314 sociologija in študiji kultur

0532 geoznanosti

Vpisni pogoji

V univerzitetni študijski program Geografija se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo;

b) kdor je opravil poklicno maturo v enem od štiriletnih srednješolskih programov, ki se:

  • po klasifikaciji KLASIUS-P-16 uvršča v široko področje 03 ali 05; ali
  • po klasifikaciji FORD uvršča v področje 1 ali 5; ali
  • po klasifikaciji ARRS uvršča v področje 6; ali
  • po klasifikaciji CERIF uvršča v področje P ali S;

in je opravil izpit iz enega od predmetov splošne mature: geografija, sociologija, zgodovina, biologija, fizika, kemija, informatika, računalništvo, ekonomija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

V študijski program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so uspešno zaključili enakovredno izobraževanje v tujini.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:

kandidati iz točk a) in c) bodo izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu 70 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk,
  • uspeh pri maturitetnem predmetu 30 % točk.
Skip to content