Italijanistika

Enopredmetna smer 1. stopnje

Splošno o programu

Triletni univerzitetni študijski program 1. stopnje omogoča študentom pridobitev ustreznega znanja italijanskega jezika, književnosti in medkulturne jezikovne komunikacije. Nov in sodoben dodiplomski študij je primeren za vse stopnje predznanja, saj ravno dvojezično okolje in tesna povezanost z Italijo omogočata velik napredek v času študija.

Organizirana sta dva modula, za začetnike in za nadaljevalce. Študentje razvijejo visoko raven sporazumevalne zmožnosti v italijanščini, poglobijo in pridobijo nova znanja s področja italijanskega jezika ter književnosti. Poleg tega pa spoznajo tudi sporazumevalna pravila dvojezičnega oziroma večjezičnega komuniciranja na stičnih jezikovnih območjih. Seznanijo se z različnimi metodologijami znanstvenega raziskovanja in razvijajo veščine kritičnega razmišljanja ter samostojnega dela; pridobljeno znanje in spretnosti pa se naučijo uporabiti v praksi.

V izbirnem delu programa lahko študentje samostojno začrtajo svojo študijsko pot in poglobijo znanje drugih jezikov ali pa drugih področij zanimanja.

Študij italijanistike je možno kombinirati tudi z drugimi  smermi na dvopredmetnih študijskih programih.

Lo studio dell’italiano per me rappresenta la manifestazione dell’amore che nutro nei confronti del Belpaese. Inoltre, il numero ridotto degli studenti, le aule accoglienti, il piano di studi oculato, le attività extracurricolari che realizziamo e le docenti colte e disponibili rendono l’esperienza ancora più attraente.

KARI OŽBOT KOREN

Študent dodiplomskega programa Italijanistika

Naziv in raven kvalifikacije

diplomirani italijanist (UN) oz. diplomirana italijanistka (UN); okrajšava: dipl. ital. (UN)

7 (SOK), 6 (EOK), prva stopnja

Trajanje in kreditne točke

Program traja 3 leta (6 semestrov), študent pridobi 180 ECTS (60 za letnik).

Študijsko področje (KLASIUS-P-16)

0231 Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo) 

Vpisni pogoji

V univerzitetni študijski program Italijanistika se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo;

b) kdor je opravil poklicno maturo v enem od štiriletnih srednješolskih programov, ki se:

  • po klasifikaciji KLASIUS-P-16 uvršča v široko področje 02; ali
  • po klasifikaciji FORD uvršča v področje 6; ali
  • po klasifikaciji ARRS uvršča v področje 6; ali
  • po klasifikaciji CERIF uvršča v področje H;

in je opravil izpit iz enega od predmetov splošne mature: angleščina, francoščina, grščina, italijanščina, latinščina, nemščina, ruščina, španščina, slovenščina kot drugi jezik (gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre); izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

V študijski program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so uspešno zaključili enakovredno izobraževanje v tujini.

V Modul za začetnike se lahko vpišejo kandidati brez predznanja ali z začetnim nivojem znanja italijanskega jezika, za vpis v Modul za nadaljevalce pa se priporoča predznanje v obsegu 350 ur pouka italijanskega jezika.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:

kandidati iz točk a) in c ) bodo izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu 70 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk,
  • uspeh pri maturitetnem predmetu 30 % točk.

Ocenjevanje in napredovanje

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Skip to content