Medkulturno jezikovno posredovanje

Enopredmetna smer 1. stopnje

Splošno o programu

Program usposablja za prevajanje in jezikovno posredovanje med angleškimi, francosko, italijansko, kitajsko in slovensko kulturo, omogoča pa tudi usvajanje dodatnega tujega jezika. S širokim naborom tujih jezikov se diplomanti usposobijo za profil dela v medkulturni komunikaciji in medkulturnem posredovanju, predvsem tam, kjer je potreba po znanju več tujih jezikov. Študij poteka v manjših skupinah in je prilagojen posamezniku. Posebnost programa pa je obvezna enosemestrska praksa v tujini, ki omogoča usvajanje tujega jezika v matičnem okolju in poskrbi za boljše zaposlitvene možnosti v okolju, v katerem študenti opravljajo prakso. Tudi v domačem okolju je poskrbljeno za stike z bodočimi delodajalci z vključevanjem v lokalno in širše okolje, zlasti s pomočjo obštudijskih dejavnosti. Po zaključku študija se študenti lahko usmerijo v podiplomski študij s področja medkulturne jezikovne komunikacije, prevajanja ali v pedagoški študij na drugih sorodnih študijskih smereh.

Študij je omogočen na štirih smereh: angleščina-slovenščina, angleščina-francoščina, angleščina-italijanščina in angleščina-kitajščina.

Program spodbuja inovativne pristope k poučevanju. Učitelji nas spodbujajo, da aktivno sooblikujemo pouk, da delimo svoja mnenja, predvsem pa, da razmišljamo izven okvirov.

Razredi so kulturno mešani, kar nam omogoča, da spoznamo druge kulture. Imam veliko novih prijateljev iz drugih delov Evrope.

Program daje priložnost za osebno rast. Nenehno nas izziva, da se kritično opredeljujemo in da oblikujemo svoje lastno mnenje.

Spoznala sem veliko pomembnih stvari o svojem maternem jeziku. Program ponuja različne predmete. Všeč mi je, kako odprti, dosegljivi in prijazni so profesorji.

ŠTUDENTI O PROGRAMU

Naziv in raven kvalifikacije

diplomirani mediator jezikov in kultur (UN) oz. diplomirana mediatorka jezikov in kultur (UN); okrajšava: dipl. med. jez. in kult. (UN)

7 (SOK), 6 (EOK), prva stopnja

Trajanje in kreditne točke

Program traja 3 leta (6 semestrov), študent pridobi 180 ECTS (60 za letnik).

Študijsko področje (KLASIUS-P-16)

0231 usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo)

Vpisni pogoji

V univerzitetni študijski program Medkulturno jezikovno posredovanje se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo;

b) kdor je opravil poklicno maturo v enem od štiriletnih srednješolskih programov, ki se:

  • po klasifikaciji KLASIUS-P-16 uvršča v široko področje 02; ali
  • po klasifikaciji FORD uvršča v področje 6; ali
  • po klasifikaciji ARRS uvršča v področje 6; ali
  • po klasifikaciji CERIF uvršča v področje H;

in je opravil izpit iz enega od predmetov splošne mature: angleščina, francoščina, grščina, italijanščina, latinščina, nemščina, ruščina, španščina, sociologija, filozofija, zgodovina, geografija, ekonomija, računalništvo, informatika, slovenščina kot drugi jezik (gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre); izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

V študijski program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so uspešno zaključili enakovredno izobraževanje v tujini.

Za uspešno vključitev v študijski proces se priporoča predznanje angleščine na ravni B2 oziroma predznanje, pridobljeno v okviru tečaja v obsegu 420 ur. Pri drugem tujem jeziku izbor italijanščine omogoča študij na začetni ali nadaljevalni ravni, izbor francoščine in kitajščine pa predvideva študij na začetni ravni.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:

kandidati iz točk a) in c ) bodo izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu 70 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk,
  • uspeh pri maturitetnem predmetu 30 % točk.

Ocenjevanje in napredovanje

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

V drugi letnik študent napreduje ob doseženih 48 ECTS. V tretji letnik študent napreduje ob doseženih 48 ECTS iz predmetov drugega letnika in ob vseh opravljenih izpitih iz prvega letnika.

Skip to content