Medkulturno jezikovno posredovanje

Kompetence in zaposlitvene možnosti diplomantov

Kompetence in znanja diplomantov

Študenti v teku študija sledijo predvsem uporabnim predmetom, ki jih izobrazijo za delo v institucijah Evropske unije in drugih institucijah medkulturnega posredovanja, za samostojno delo v prevajalstvu ali pa – ob ustreznih kombinacijah – za poučevanje tujega jezika. Pri tem jim še posebej pomaga spoznavanje sodobnih digitalnih orodij v prevajalstvu in v okoljih medkulturne izmenjave.

1)  Jezikovne in komunikacijske kompetence

Poleg poglabljanja slovenščine, diplomanti usvojijo angleščino kot prvi tuji jezik na ravni C1 po Evropskih smernicah, v drugem tujem jeziku (francoščina, Italijanščina, kitajščina) dosežejo raven B2, v tretjem pa pridobljeno znanje ustreza ravni B1 po okviru SEJO.

2) Prepoznavanje različnih ravni jezikovne rabe

Diplomant je sposoben prepoznavanja razlik, stičnosti in rabe posameznih ravni ter področij znotraj jezikovne rabe (posebnosti poslovne, medijske, umetnostno-kulturološke, tržne in druge komunikacije).

3) Prepoznavanje posebnosti kulture, povezane z rabo jezika

Študenti se usposabljajo za tujejezično komuniciranje ob poznavanju družbeno opredeljenih pravil, oziroma s kulturo določenih pravil o verbalnem in neverbalnem obnašanju.

4) Prepoznavanje družbenega, kulturnega in političnega konteksta

Diplomant razume, kritično vrednoti in sooblikuje kontekst, v katerem deluje ob medkulturnem posredovanju oziroma pri rabi tujih jezikov. Prepoznava in opazuje predvsem sodobne družbene in kulturne pojave, smernice in politike.

5) Sposobnost vodenja skupine in timskega dela

6) analizira možnosti, ob pomoči strokovnjaka ali v skupini tudi išče ustrezne poti za reševanje problemov upravnega in poslovnega komuniciranja v slovenščini in v dveh tujih jezikih.

7) je izurjen v rabi sodobnih tehnologij, usposobljen v rabi raznovrstnih in ne samo poslovnih pisnih zvrsti in govornih oblik sporočanja.

Zaposlitvene možnosti

Študijski program je namenjen usposabljanju za prevajanje in jezikovno posredovanje med angleškimi, francosko, italijansko, kitajsko in slovensko kulturo, odvisno od izbrane smeri. Skupaj z jezikovnim posredovanjem se študenti usposobijo tudi za delo v institucijah, kjer je potrebno poznavanje specifičnih kulturnih vzorcev, povezanih z medjezikovno komunikacijo. Študenti so po koncu študija usposobljeni tudi za poučevanje jezika v okviru zasebnih institucij. Ob primerni izbiri drugostopenjskega študija se lahko usposobijo tudi za delo v šolstvu ali poglobijo ter specializirajo svoje prevajalsko znanje.

Možni poklici in ustanove, v katerih se lahko diplomanti zaposlijo:

 • Prevajalci v gospodarskih subjektih
 • Svetovalci za sodelovanje s tujino v gospodarskih subjektih
 • Svetovalci v nevladnih organizacijah
 • Organizatorji ali vodiči v turizmu
 • Učitelji v jezikovnih šolah
 • Zaposlitev v institucijah Evropske unije
 • Zaposlitev v prevajalskih agencijah
 • Zaposlitev v časopisnih, televizijskih in radijskih uredništvih,
 • Zaposlitev v založništvu,
 • Zaposlitev v oglaševalskih agencijah
 • Zaposlitev v kulturnih ustanovah
Skip to content