Slovenistika

Enopredmetna smer 1. stopnje

Splošno o programu

Študij slovenistike na UP FHŠ ponuja visoko stopnjo zaposljivosti že po prvi stopnji študija in raznolik nabor zaposlitvenih možnosti (šolstvo, mediji, jezikovne šole, javne ustanove, PR idr.). Posebnost programa so majhne študijske skupine in individualen pristop k študentom, poleg klasičnega slovenističnega znanja pa je velik poudarek na uporabnem znanju. Z obveznimi predmeti v tretjem letniku se študenti izobrazijo za lektoriranje ter poučevanje slovenščine za tujce, slednje s sodelovanjem pri individualnem in skupinskem poučevanju tujih študentov na Univerzi na Primorskem. Posebnost programa je usposabljanje za delovanje na področju namiznega založništva: v okviru specializiranih predmetov v zadnjih dveh letnikih in obvezne prakse na založbi se usposobijo za samostojno uredniško delo, oblikovanje tiskov ipd. Med študijem je omogočeno sodelovanje pri številnih projektih in ustanovah (npr. Radio Koper, Univerzitetna založba) in strokovno izpopolnjevanje prek študentskega dela. Bogat in raznolik predmetnik dopolnjujejo gostujoča predavanja in terenske vaje/ekskurzije.

Zaposlena sem kot novinarka na Primorskih novicah. Pri študiju slovenistike na FHŠ mi je bil všeč pester nabor izbirnih predmetov, širina znanja, ki smo jo pridobivali na vseh ravneh, in strokovnost profesorjev. Za najlepše spomine na čas študija pa so poskrbeli še večinoma sončni in topli dnevi, bližina morja, mediteranski pridih na vsakem koraku in dobra ‘klapa’ z vseh koncev Slovenije.

ANA CUKJATI

Diplomantka študija Slovenistike, novinarka

Naziv in raven kvalifikacije

diplomirani slovenist (UN) oz. diplomirana slovenistka (UN); okrajšava: dipl. slov. (UN)

7 (SOK), 6 (EOK), prva stopnja

Trajanje in kreditne točke

Program traja 3 leta, študent pridobi 180 ECTS (60 za letnik).

Študijsko področje (KLASIUS-P-16)

0232 književnost in jezikoslovje

Vpisni pogoji

V univerzitetni študijski program Slovenistika se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo;

b) kdor je opravil poklicno maturo v enem od štiriletnih srednješolskih programov, ki se:

  • po klasifikaciji KLASIUS-P-16 uvršča v široko področje 02; ali
  • po klasifikaciji FORD uvršča v področje 6; ali
  • po klasifikaciji ARRS uvršča v področje 6; ali
  • po klasifikaciji CERIF uvršča v področje H;

in je opravil izpit iz enega od predmetov splošne mature: angleščina, francoščina, grščina, italijanščina, latinščina, nemščina, ruščina, sociologija, filozofija, zgodovina, geografija, psihologija, slovenščina kot drugi jezik (gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre); izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

V študijski program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so uspešno zaključili enakovredno izobraževanje v tujini.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:

kandidati iz točk a) in c) bodo izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu 70 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk,
  • uspeh pri maturitetnem predmetu 30 % točk.

Ocenjevanje in napredovanje

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Skip to content