Zgodovina

Kompetence in zaposlitvene možnosti diplomantov

Kompetence in znanja diplomantov

Cilj je izoblikovati diplomante s široko in obenem poglobljeno zgodovinsko izobrazbo: poznavanje ključnih procesov in prelomnic v zgodovini. Hkrati je cilj razviti sposobnost samostojne, kritične obravnave zgodovinskih procesov in dogajanj.

Po opravljenih študijskih obveznostih na programu študent pridobi naslednje splošne kompetence:

 • sposobnost predstavitve podatkov in informacij, argumentiranega zagovarjanja lastnih stališč ter upoštevanje stališč drugih;
 • sposobnost samostojnega strokovnega dela (iskanja in uporabe različnih virov, samostojne uporabe znanja v praksi, rabe raziskovalnih metod);
 • sposobnost timskega dela, prevzemanja odgovornosti za lastno delo in delo skupin, samoiniciativnosti in kolegialnosti do sodelavcev;
 • splošno razgledanost in sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic;
 • sposobnost kritične refleksije informacij in presoje dogajanja v širši družbeni skupnosti;
 • spretnost pri iskanju informacij in informacijska pismenost;
 • sposobnost kritičnega razmišljanje in samokritične presoje;
 • sposobnost etične presoje in zavezanosti etičnim načelom; obvlada kvalitativne in kvantitativne metode raziskovanja;
 • zmožnost oblikovanja samostojnih pisnih besedil (esejev, novinarskih prispevkov, strokovnih oziroma poljudnih člankov, referatov, razprav, poročil, elaboratov itd.), strokovne argumentacije in ustne predstavitve;
 • posedovanje znanja za razumevanje in uporabo drugih humanističnih znanosti;
 • sposobnost reševanja vprašanj na različnih področjih kulturnega stika med težnjami po globalizaciji ter po ohranjanju družbene in kulturne različnosti;
 • zmožnost priprave in izvedbe projektnega dela;
 • sposobnost vodenja lastnega strokovnega razvoja.

Po opravljenih študijskih obveznostih na programu diplomant pridobi naslednje predmetno – specifične kompetence:

 • sposobnost interpretativne povezave med praktičnim in teoretičnim proučevanjem zgodovinskih fenomenov;
 • strokovno pismenost in sposobnost kritičnega preverjanja pisnih, ustnih in drugih virov, pozna in razume ključne prelomnice v zgodovini sveta, Evrope in Slovenije oziroma slovenskega etničnega prostora;
 • sposobnost samostojne uporabe različnih zgodovinskih virov za strokovno delo;
 • pozna dileme in perspektive zgodovinske stroke in obvlada temeljna znanja s področja metodologije zgodovinskega raziskovanja
 • zna samostojno (praktično) uporabljati zgodovinske vire za aplikativno delo na področju zgodovine (praktično delo v arhivih, knjižnicah, edicijah virov na internetu itd.);
 • zmožen je kritične presoje zgodovinskega vira oziroma zgodovinskega dogodka ter oblikovanja samostojnega pisnega besedila (članka, referata, razprave itd.);
 • sposoben je razumevanja razvoja zgodovinske vede, sposoben je umestitve novih informacij in interpretacij v kontekst zgodovinskih študijev;
 • zmožen je uporabljati interdisciplinarno znanje za delo na področju analize, primerjave ter interpretacije zgodovinskega gradiva;
 • sposoben je povezovanja znanja s področja zgodovine z znanji z drugih področij, razume in je usposobljen za spoznavanje zgodovini sorodnih ved in študijskih področij;
 • sposoben je oblikovanja in udejanjanja lastnih strokovnih interesov, načrtovanja svoje poklicne karierne in ustrezne izobraževalne poti.

Zaposlitvene možnosti

Diplomant/ka pridobi teoretična in praktična znanja in možnosti za delo v vseh tistih okoljih, kjer sta potrebna razgledanost in poznavanje družbenih in kulturnih problemov, pojavov in procesov, tako na lokalni, nacionalni kot na mednarodni ravni.
Zato je zaposljiv/a v raziskovalnih ustanovah (sodelavci in pomoč pri projektnem delu), vladnih in nevladnih organizacijah in ustanovah ter društvih doma in v tujini, v mednarodnih organizacijah, na širšem področju kulture ter turizma.

Možni poklici diplomantov:

 • Inštruktor višje strokovne šole;
 • Svetovalec;
 • Projektni vodja;
 • Bibliotekar pomočnik;
 • Dokumentalist;
 • Zgodovinar;
 • Arhivski sodelavec;
 • Muzejski sodelavec;
 • Konservatorski sodelavec;
Skip to content