Antropologija

Kompetence in zaposlitvene možnosti doktorandov

Kompetence in znanja diplomantov

Študent bo po zaključenem študiju usposobljen za poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov socialne in kulturne antropologije kot kompleksne vede, ki je sklop različnih humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih ved. Program usposablja za specifična znanja in veščine antropologije, ki omogoča razumeti kompleksnejša in soodvisna dogajanja in zadevajo razmerje med posameznikom in njegovim družbenim, kulturnim in naravnim okoljem. Študentje se naučijo samostojnega razvijanja novega temeljnega in aplikativnega antropološkega znanja z uporabo sodobnih terenskih etnografskih metod raziskovanja ter reševanja najzahtevnejših antropoloških problemov v realnem okolju. Študentje osvojijo znanja za vodenje najzahtevnejših kulturnih in družbenih sistemov, za vodenje temeljnih in aplikativnih raziskovalnih antropoloških projektov ter interdisciplinarnih raziskav in izvrševanje najzahtevnejših strokovnih nalog, ki jih bodo izvajali kot široko razgledani raziskovalci ali strokovni delavci.

Posamezne pridobljene kompetence:

 • Usposobljenost za raziskovanje na visoki etični in znanstveni ravni, sposobnost ustvarjanja novih (kreativnih) idej ter uporaba pridobljenega znanja v praksi,
 • sposobnost apliciranja novih (kreativnih) spoznanj ter uporaba pridobljenega znanja v praksi,
 • sposobnost sintetičnega razumevanja in analize najrazličnejših družbenih, kulturnih in etničnih skupin in posameznikov,
 • sposobnost samostojnega raziskovanja, razumevanje osnovnih raziskovalnih prijemov, ki študentu/ki omogočajo zasnovo, izvedbo raziskave ter interpretacijo raziskovalnih rezultatov,
 • poznavanje mnogoterih (kvalitativnih in kvantitativnih) metod raziskovanja, ter posebnega epistemološkega razumevanja razmerja med »teorijo« in »prakso«, »kabinetom in terenom«,
 • sposobnost kritičnega in samokritičnega mišljenja in presoje: avtonomnost, samo-refleksivnost,
 • komunikacijske spretnosti in sposobnost sodelovanja v najrazličnejših družbenih in kulturnih okoljih ter sposobnost za skupinsko delo pri opravljanju kompleksnih nalog,
 • organizacijske in vodstvene sposobnosti ter spretnosti za učinkovito razreševanje problemov in konfliktov.

Zaposlitvene možnosti

Širina doktorskega študija omogoča zaposlovanje v najzahtevnejših poklicih s humanističnih in družboslovnih področij raziskovalnega in razvojnega dela v upravljanju in strokovnih delih v zvezi z družbenimi in kulturnimi procesi v javnih institucijah in v nevladnih organizacijah. Doktorant lahko dela v raziskovalnih, univerzitetnih in muzejskih ustanovah, usposabljanje s pomočjo uprizoritvene umetnosti pa mu omogoča delovanje na področju kulture in umetnosti. Doktoranti se velikokrat zaposlujejo tudi kot vodilni kadri: direktorji, ravnatelji, vodje itd. Naš študij jim omogoča dovolj širok vpogled v soodvisnost in toleranco. Doktoranti programa antropolgije se odločajo tudi za samozaposlitveno pot in delajo tudi na področju zdravja ter terapevtskih praks.

Zaradi širokega spektra poznavanja kulturnega in družbenega sveta, ki ga nudi študij antropologije, imajo doktoranti številne možnosti zaposlovanja. Zaposlijo se lahko v:

 • raziskovalnih in pedagoških ustanovah,
 • klasičnih etnoloških ustanovah: muzejih in spomeniškovarstvenih službah,
 • sodobnem trženju kulture in dediščine,
 • turizmu,
 • diplomaciji,
 • zdravstvenih, socialnih, medijskih in drugih ustanovah iz vladnega ali nevladnega področja
Skip to content