Antropologija

Opisi predmetov doktorskega študija

Predmeti doktorskega študija

Med virom in interpretacijo

Predmet seznani študente z znanjem in veščinami za antropološko raziskovalno delo, ki se giblje med kabinetno pripravo in izvajanjem terenske raziskave. Prinaša izbrana poglavja iz metodologije družbenih ved, s posebnim poudarkom na antropologiji, in iz epistemoloških vprašanj raziskovalne prakse. Izhodišče je dinamično in prepleteno razmerje med »teorijo« in »prakso«: zajema spoznanja o splošnih predpostavkah raziskovalnega dela in o konkretnih konceptualnih ter metodoloških
vprašanjih pri že izvedenih etnografskih raziskavah. Na eni strani razgrinja hevristično problematiko, na drugi pa podrobno tematizira metodologijo terenskega dela v antropologiji. Ob tem usposablja za kritično branje etnografskih raziskav z različnih antropoloških terenov in antropoloških raziskav na splošno.

Antropologija marginalnosti

Predmet sestavlja pet delov, in sicer iz:

1) razlage uvodnih pojmov in prijemov v proučevanju marginalnega in marginalnosti;

2) problemov pri opredeljevanju marginalnosti v zgodovinski in sodobni perspektivi;

3) vprašanja mladih in marginalnosti;

4) marginalnosti in družbene konstrukcije etnične in spolne identitete ter

5) razreda in marginalnosti.

Raba koncepta marginalen/marginalnost zajema določene družbene skupine (podrejene in izključene) kot tudi specifični prostor, kraj ali lokacijo. Predmet razlaga probleme s pojmom, ki je pogosto predstavljal temelj za razlago dinamičnih odnosov med agensi moči in družbenimi skupinami (kategorijami, razredi, položaji) brez moči.

Antropologija znanosti

Pri predmetu bodo obravnavane naslednje teme:

  • Antropologija in tehnoznanost ter nove definicije antropološke znanstvene vednosti;
  • Študij znanstvenih skupnosti kot akterjev, ki prispevajo k produkciji vednosti;
  • Antropološki prispevek k drugim vedam (filozofiji, sociologiji in geografiji idr.); feministična antropologija nove tehnologije reprodukcije človeške vrste ter spremembe v antropološkem teoretiziranju (koncept sorodstva, osebnosti, medicinske etike);
  • Antropološka vednost in vprašanje moči: konvencije in reprezentacije pri konstruiranju znanstvenih dejstev in vprašanje ideologije. (Neo)kolonializem in antropologija;
  • Antropološka obravnava znanstvenih svetov: (laboratorij kot legitimen prostor antropološkega raziskovanja)
  • Antropološka vednost, lingvistični in kognitivni pristopi k antropologiji vednosti;
  • Kategorije, univerzalije in kognitivne taksonomije;
  • Empirično in teoretsko znanje, vprašanja kavzalnosti, objekt in subjekt.
Antropologija prostora in časa

Predmet obravnava enega ključnih antropoloških vprašanj, kako ljudje ustvarjajo čas in prostor. Študentje bodo spoznali različne načine, po katerih se družbe pozicionirajo v času in prostoru. Čas in prostor sta medsebojno integralna, zato predmet obravnava oba koncepta. Tako čas kot prostor sta socialna konstrukta in njihove konceptualizacije so posledice spreminjajočih se zgodovinskih kontekstov in kulturnih specifik. Ker vsaka skupnost ustvarja, oblikuje, spreminja in izrablja prostor glede na svoj način konceptualizacije sveta, se prostor kaže kot manifestacija skupnosti. Krajina vsebuje dve ravni realnosti, materialno, fizično in mentalno, ustvarjalno. Koncepti prostora in časa oziroma časovno prostorske reference bodo obravnavane tako v ti. »predmodernih« kot v »modernih« družbah.

Antropologija globalnega juga

Študentke in študenti se uvodoma seznanijo z teoretskimi in metodološkimi izhodišči regionalnih etnografij Juga: od klasičnih severno-atlantskih etnografij in antropologij 20. stoletja, katerih diskurz je tesno vezan na ideologijo kolonializma in postkolonializma, preko domačijskih regionalnih etnografij, ki iščejo lastne metodološke usmeritve, do intelektualne naporov za dekolonizacijo antropoloških študij, kjer kolonialnost ni objekt analize specifičnega zgodovinskega obdobja, ampak analitična orientacija v sedanjosti, ki omogoča proučevaje sledov kolonializma v današnjih družbenih, kulturnih in znanstvenih formacijah, vključno z rasizmom kot eno izmed prevladujočih tehnologij globalnega vladanja.
V nadaljevanju se študentje seznanijo s poglavitnimi družbenimi formacijami in identitetami sredozemskih in čez-morskih kultur.

Skip to content