Geografija

Kompetence in zaposlitvene možnosti doktorandov

Kompetence in znanja diplomantov

V okviru doktorskega študijskega programa 3. stopnje Geografija bodo študenti razvili naslednje splošne kompetence:

 • visoko zavezanost profesionalni etiki, delovanje v skladu z etičnimi normami ter zmožnost kritičnega in samokritičnega mišljenja ter presoje, ki bosta pripomogla k objektivnosti doseženih rezultatov v vseh delovnih okoljih;
 • sposobnost samostojnega opravljanja visoko zahtevnih strokovnih nalog, upravljanja zahtevnih delovnih sistemov, sinteza pridobljenega znanja in njegova uporaba pri reševanju konkretnih problemov, usklajevanje delovnih nalog ter izbira ustreznih metod in načinov dela;
 • obvladovanje širokega spektra metodoloških orodij (kvantitativnih in kvalitativnih) za samostojno izvajanje, koordiniranje in organiziranje raziskav ter sposobnost izpopolnjevanja obstoječih ter razvijanja novih raziskovalnih metod in tehnik;
 • avtonomnost in samoiniciativnost pri raziskovalnem delu ter usposobljenost za samostojno vodenje najzahtevnejših znanstveno-raziskovalnih temeljnih in aplikativnih projektov;
 • sposobnost sodelovanja in dela v skupini pri opredelitvi problema, analizi, zastavljanju ciljev in hipotez ter uresničevanju zastavljenih nalog na raziskovalnih projektih ali vodenju delovnih sistemu, pripravljenost na sodelovanje, upoštevanje mnenj drugih in izpolnjevanje dogovorjenih nalog v okviru delovne skupine, sposobnost reševanja konfliktov;
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti ustrezne komunikacije raziskovalnih dosežkov, odlična sposobnost pisnega in govornega izražanja o predlaganih rešitvah ali raziskovalnih dosežkih (oblikovanje samostojnih pisnih izdelkov) ter spretnosti jasnega, sinteznega, aktivnega in argumentiranega javnega predstavljanja, utemeljevanja, prepričevanja;
 • sposobnost navezovanja stikov znotraj delovnega okolja, organizacije in izven, obvladovanje formalnih in neformalnih oblik medosebne profesionalne komunikacije;
 • vrednote stalnega osebnega in strokovnega razvoja in napredovanja ter delovanja po načelih trajnostnega razvoja.

Predmetno-specifične kompetence

Pridobljene predmetno-specifične kompetence doktorandu omogočajo neposredno uporabo specialističnega znanja, veščin in vrednot. Razvijejo se med časom študija skozi različne oblike in metode poučevanja.

Predmetne kompetence so navedene pri vsakem učnem načrtu v rubriki »cilji in kompetence«. Predmetno-specifične kompetence študentov ob zaključku študija se glede na izbor izbirnih predmetov lahko nekoliko razlikujejo. Glavne predmetno-specifične kompetence, ki jih razvijamo s predlaganim programom, pa lahko strnemo v naslednjih točkah:

 • poznavanje teoretskega in metodološkega koncepta geografije, predmeta njenega preučevanja ter široko, kritično in refleksivno razumevanje geografske vede, njenega družbenega pomena ter razvoja;
 • obvladovanje sodobnih raziskovalnih metod in tehnik geografske vede;
 • vpogled v razvoj sodobne soodvisnosti med različnim naravnimi, družbenimi in prostorskimi sistemi ter razumevanje součinkovanja različnih pokrajinskih dejavnikov na pokrajinsko stvarnost;
 • usposobljenost za razlaganje in vrednotenje naravnih in družbenih geografskih pojavov ter analizo in kritično presojo aktualnih naravnih, družbenih in političnih dogodkov ter;
 • znanje in razumevanje temeljnih problemov in procesov sodobne geografije in medsebojno navezavo ter razmerja do njenih poddisciplin v obvladovanju in usmerjanju trajnostnega razvoja;
 • poznavanje področja varovanja in razvoja kompleksnih družbenih in naravnih prostorov, kot so obalna in obmejna območja, Sredozemlje in druga območja naravnega in kulturnega stika;
 • usposobljenost za planiranje sonaravnih razvojnih možnosti v Sloveniji in Evropi ter implementacijo trajnostnega razvoja;
 • usposobljenost za razumevanje okoljskih (tudi podnebnih) sprememb in naravnih nesreč;
 • znanje in razumevanje na področju razvoja in problemov polj politične geografije in geografije globalizacije;
 • znanje in razumevanje značilnosti geografije turizma ter geografije prometa;
 • znanje in razumevanje aplikativnih možnosti geografije na področju specialističnega obvladovanja različnih geografsko relevantnih področij;
 • znanje in razumevanje geografije marginalnosti.

Študijski program doktorantom odpira odlične osnove za delo v znanstvenih in univerzitetnih ustanovah, za vodenje raziskovalnega dela in za usmerjanje politike v zvezi z družbenimi, okoljskimi in prostorskimi pojavi, medetničnimi odnosi, razumevanju sodobnih okoljskih sprememb in mednarodnim povezovanjem.

Skip to content