Slovenistika

Kompetence in zaposlitvene možnosti doktorandov

Kompetence in znanja diplomantov

Poseben poudarek je na metodoloških in teoretičnih pristopih v jezikoslovju in literarni vedi, saj vsak individualno zasnovan študijski predmetnik vsebuje vsaj en (temeljni) metodološki modul. To vzpodbuja kritično refleksijo in poglobljen pristop k doktorski disertaciji. Študij tako omogoča individualno razvijanje različnih sodobnih konceptov jezikoslovja – od etimologije do konverzacijske analize na osnovi sodobnih jezikoslovnih tehnologij – ter literarne vede. Hkrati pa program ne izključuje klasičnih jezikoslovnih pristopov k jeziku kot sistemu in literarni zgodovini in teoriji. Skratka, program slovenistike tretje stopnje ponuja kompleksen, celosten in kontrastiven pogled na slovenski jezik in književnost.

Po opravljenih študijskih obveznostih in doktoratu doktorand pridobi naslednje splošne kompetence:

  • usposobljenost za vodenje najzahtevnejših znanstvenoraziskovalnih projektov
  • sposobnost vrednotenja in razvijanja kritične refleksije;
  • zavezanost profesionalni etiki;
  • sposobnost interdisciplinarnega dela;
  • sposobnost etične refleksije;
  • samostojnost v svojem raziskovalnem in strokovnem delu.

Po opravljenih študijskih obveznostih doktorand pridobi predmetnospecifične kompetence:

  • sposobnost vodenja najzahtevnejših znanstvenoraziskovalnih projektov z različnih strokovnih področij slovenskega jezika in jezikoslovja ter književnosti in sposobnost razvijanja kritične refleksije;
  • sposobnost razvijanja posameznih jezikoslovnih in literarnih konceptov;
  • sposobnost predstavitve znanstvenih izsledkov v obliki publikacij in v mednarodnih znanstvenih periodičnih publikacijah ter strokovnih delih;
  • sposobnost samostojnega presojanja rezultatov in vrednotenja ter prispevka k razvoju znanosti na posameznih področjih jezikoslovja in literarne vede.

Zaposlitvene možnosti

Cilj študija je izoblikovati doktorande, ki pridobijo znanstveno poglobljeni uvid v slovenistične vsebine na področju jezika in književnosti, s posebnim poudarkom na jezikih v stiku, diskurzivnih študijih in žanrskosti literature ter na jezikih in književnostih v medkulturnih prostorih.

Doktorandi bodo lahko znanstveno, raziskovalno in pedagoško delovali in se zaposlili:

• v znanstvenih in visokošolskih ustanovah;
• v raziskovalnih institucijah in inštitutih,
• kot vodje projektov,
• v državnih, javnih, zasebnih in nevladnih ustanovah ter organizacijah,
• v medijih in službah za odnose z javnostmi,
• v gospodarstvu.

Skip to content