Zgodovina Evrope in Sredozemlja

Kompetence in zaposlitvene možnosti doktorandov

Kompetence in znanja diplomantov

Cilj doktorskega študijskega programa je ponuditi strokovno, znanstveno in metodološko podporo doktorandom pri njihovem individualno zastavljenem študiju in raziskovalnem delu.

Splošne kompetence:

 • usposobljenost za vodenje najzahtevnejših znanstvenoraziskovalnih projektov;
 • sposobnost implementacije inovativnega znanja; raziskave bodo prispevale k napredku znanstvene odličnosti stroke na regionalni, državni in evropski ravni ter pripomogle k ustvarjanju na družbe znanja in prenosa znanja v gospodarstvo;
 • razvijanje generičnih in transferičnih spretnostih (usposobljenost za timsko delo in medinstitucionalno povezovanje, vodstvene funkcije, časovni in karierni management ter management materialnih in človeških virov);
 • sposobnost etične refleksije in poznavanje principov intelektualne lastnine;
 • samostojnost v svojem raziskovalnem in znanstvenem delu ter učinkovitost v timskem raziskovalnem delu.

Predmetno-specifične kompetence:

 • sposobnost razvijanja posameznih zgodovinskih konceptov in metodologij;
 • sposobnost predstavitve znanstvenih izsledkov v obliki monografije, objav v domačih in mednarodnih znanstvenih periodičnih publikacijah ter v projektih;
 • sposobnost prenosa rezultatov raziskovalnega dela v družbo, zlasti v sklopu raziskovalnih in kulturnih ustanov ter na področju medkulturnega dialoga, kulturne dediščine in kulturnega turizma;
 • sposobnost samostojnega vrednotenja in presojanja rezultatov ter samostojnega prispevka k razvoju znanosti na posameznih področjih historiografije;
 • sposobnost implementacije rezultatov za uresničevanje družbe znanja.

Zaposlitvene možnosti

Doktorandi so usposobljeni za samostojno raziskovalno delo, glede na svojo specializacijo pa tudi na aplikativnih področjih. Študijski program doktorandom odpira možnosti za delo v znanstvenih in univerzitetnih ustanovah ter zavodih na področju kulture; spodbuja pa tudi kreativno prenašanje znanj v prakso.

Možni poklici doktorandov:

 • Zaposleni v znanstvenih in visokošolskih ustanovah;
 • Zaposleni v raziskovalnih institucijah in inštitutih;
 • Vodja projektov;
 • Zaposleni v državnih, javnih, zasebnih in nevladnih ustanovah ter organizacijah;
 • Zaposleni v medijih in službah za odnose z javnostmi;
 • Zaposleni v gospodarstvu.
Skip to content