Geografija

Enopredmetna smer 2. stopnje

Splošno o programu

Magistrski študijski program Geografija 2. stopnje je že v osnovi specializiran v področje prostorskega planiranja in tako diplomantom zagotavlja ustrezne kompetence s področja prostorskega planiranja in urejanja človekovih dejavnosti v prostoru. Študenti pridobijo kompetence s področja prostorskega planiranja, ki zajemajo sposobnosti kompleksnega in celovitega vrednotenja geografskih prostorskih procesov in problemov, s posebnim poudarkom na razumevanju sodobnih družbenih sprememb, kulturne in pokrajinske različnosti, prepletanju lokalnosti in globalnosti ter razumevanju sistemske povezanosti med različnimi vidiki trajnostnega prostorskega razvoja.

Tekom študija nam je bila celovitost geografije z vsemi njenimi področji izjemno strokovno predstavljena in imeli smo zares veliko kakovostno organiziranih terenskih vaj, tako enodnevnih kot tudi večdnevnih. Še posebej pa moram izpostaviti odnos profesorjev do študentov in njihovo dostopnost ter ažurnost, kot tudi individualen pristop, saj so znali študenta spodbuditi k različnim aktivnostim glede na njegova zanimanja. Pri svojem sedanjem delu – prostorskem načrtovanju na občinskem nivoju – tako pri nas, geografih, vidim izredno veliko prednosti zaradi geografskega celovitega pristopa k umeščanju v prostor, poznavanju tako naravnih značilnosti prostora kot družbenih procesov. Študij geografije kot tudi delo na področju prostorskega načrtovanja bi brez pomisleka izbrala še enkrat.

TINA RUPNIK

Ministrstvo za naravne vire in prostor, Oddelek za občinsko prostorsko načrtovanje

Naziv in raven kvalifikacije

Magister geografije/magistrica geografije (mag. geog.)

8 (SOK), 7 (EOK), druga stopnja

Trajanje in kreditne točke

Program traja 2 leti (4 semestre), študent pridobi 120 ECTS (60 na letnik).

Študijski program izvajamo v sodelovanju s sodelavci Inštituta za raziskovanje krasa Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti iz Postojne in Geografskega inštituta Antona Melika Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti iz Ljubljane.

Študijsko področje (KLASIUS-P-16)

0314 sociologija in študiji kultur

0532 geoznanosti

Vpisni pogoji

a) diploma s področja geografije na študijskem programu 1. stopnje; ali

b) diploma z drugih strokovnih področij na študijskem programu 1. stopnje, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; ali

c) diploma z drugih strokovnih področij na univerzitetnem študijskem programu oz. specialističnem študijskem programu po zaključeni visokošolski strokovni izobrazbi, sprejetim pred 11. 6. 2004, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja oz. z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; ali

d) diploma na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja na študijskem programu.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečno oceno izpitov pri študiju prve stopnje.

Skip to content