Geografija

Kompetence in zaposlitvene možnosti magistrov

Kompetence in znanja diplomantov

Magistrski študijski program 2. stopnje Geografija izobražuje študente za pridobitev ustreznih kompetenc s področja prostorskega planiranja, ki zajemajo sposobnosti kompleksnega – celovitega vrednotenja geografskih prostorskih procesov in problemov, s posebnim poudarkom na razumevanju sodobnih družbenih sprememb, kulturne in pokrajinske različnosti, prepletanju lokalnosti in globalnosti ter razumevanju sistemske povezanosti med različnimi vidiki trajnostnega prostorskega razvoja.

Temeljni cilji magistrskega študijskega program Geografija 2. stopnje so izobraziti in usposobiti študenta za:

  • kompleksno vrednotenje in obvladovanje geografskih prostorskih procesov in problemov s posebnim poudarkom na razumevanju sodobnih družbenih sprememb, kulturne in pokrajinske različnosti, prepletanju lokalnosti in globalnosti,
  • razumevanje sistemske povezanosti med različnimi vidiki prostorskega razvoja,
  • razumevanje pomembnosti upoštevanja načel trajnostnega razvoja pri planiranju rabe prostora,
  • samostojno razvojno-raziskovalno in strokovno delo v prostorskem planiranju,
  • tehnično-aplikativno obvladovanje geografskih analitičnih in interpretacijskih metod, ki so podlaga planiranju rabe določene pokrajine,
  • kritično razmišljanje ter sintetično reševanje problemov pri planiranju rabe prostora,
  • sposobnost podajanja strokovnih ključnih informacij določevalcem razvoja v prostoru, ki niso iz stroke,
  • uporabo pridobljenega znanja v praksi,
  • uporabo najsodobnejših računalniških prijemov (GIS tehnologije) v prostorskem planiranju.

Zaposlitvene možnosti

Magister študijskega programa ima odlične možnosti za delo v vseh tistih okoljih, kjer je potrebno širše poznavanje naravnih, družbenih in prostorsko-razvojnih problemov, pojavov in procesov, tako na lokalni kot nacionalni in mednarodni ravni.

Diplomanti se lahko zaposlijo v vseh organizacijah javnega značaja, ki se ukvarjajo s prostorskim planiranjem in presojo umeščanja različnih človekovih dejavnosti v prostor ter razvijanjem prostorskih politik, tako na lokalni, regionalni, državni in meddržavni ravni ter v zasebnem sektorju.

Zaposlijo se lahko kot občinski, državni funkcionarji in funkcionarji v mednarodnih ustanovah, planerji, prostorski analitiki in GIS strokovnjaki, svetovalci analitičnih ustanov, samostojni raziskovalci v poklicih prostorskega upravljanja in tudi regionalno-razvojnih agencijah. Magistri geografije bodo še posebej usposobljeni za uporabo najsodobnejših računalniških prijemov (GIS tehnologij) v prostorskem planiranju, razvili bodo kompetence samostojnega presojanja rezultatov analiz potencialov trajnostnega razvoja prostora in sinteznega posredovanja trajnostnih rešitev razvoja območij odločevalskim strukturam, kot tudi izdelovanja in izvajanja specifičnih razvojnih politik.

Skip to content