Italijanistika

Enopredmetna smer 2. stopnje

Splošno o programu

Magistrski študijski program 2. stopnje Italijanistika ponuja študentu poglobljeno usposabljanje na področju književnih, jezikoslovnih in kulturoloških ved ter specialistična metodološka, teoretična in kritična znanja na področju jezika in kulture. Notranje in zunanje izbirni predmeti, ki so del programa, bogatijo in poglabljajo študentova znanja, pridobljena na 1. stopnji študija italijanistike, predvsem na področju kulturne in umetnostne zgodovine prostora, v katerem poteka izobraževanje.

Diplomant 2. stopnje študijskega programa italijanistike bo v času študija poglobil osnovna znanja, ki jih je pridobil pri študiju na 1. stopnji, in razvil sposobnosti preučevanja izvirnih tem lastnega študijskega področja, pri čemer bo samostojno prepoznal ustrezne strategije poglobljenega preučevanja in metodološke obdelave izbranega raziskovalnega problema. Ob samostojnem raziskovalnem delu bo razvil kritične sposobnosti uporabe osnovnih informacijskih orodij.

Non è nato scrittore, colui che a un certo punto non è preso da un acre odio contro la parola. Comincia con una pigrizia allo scrivere; e diviene antipatia, avversione, fastidio delle parole: finalmente odio ragionato e convinto. Allora lo scrittore è maturo e sicuro. (Massimo Bontempelli)

ERIKA PATERNUŠ

Giornalista presso la Redazione informativa di Radio Capodistria. Prima generazione di studenti del Dipartimento di Italianistica

Naziv in raven kvalifikacije

Magister oz. magistrica italijanistike (mag. ital.)

8 (SOK), 7 (EOK), druga stopnja

Trajanje in kreditne točke

Program traja 1 leto (dva semestra), študent pridobi 60 KT.

Študijsko področje (KLASIUS-P-16)

0231 usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo)

Vpisni pogoji

V študijski program 2. stopnje Italijanistika se lahko vpišejo kandidati, ki so:

a) diplomirali na študijskih programih 1. stopnje s področja italijanistike ali prevajanja italijanskega jezika v obsegu 240 ECTS;

b) diplomirali na študijskih programih 1. stopnje s področja italijanistike ali prevajanja italijanskega jezika v obsegu 180 ECTS, če pred vpisom opravijo študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;

c) diplomirali na študijskih programih 1. stopnje drugih strokovnih področij v obsegu 240 ECTS, če pred vpisom opravijo študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in kompetence italijanskega jezika in književnosti ter medkulturne komunikacije;

d) diplomirali na univerzitetnih študijskih programih, akreditiranih pred 11. 6. 2004, s področja italijanistike (ali ustreznih jezikoslovnih študijskih programih), če pred vpisom opravijo študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na dodiplomski stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;

e) diplomirali na univerzitetnih študijskih programih, akreditiranih pred 11. 6. 2004, na drugih strokovnih področjih, če pred vpisom opravijo študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na dodiplomski stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in kompetence italijanskega jezika in književnosti ter medkulturne komunikacije;

f) diplomirali na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru, da število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih mest, se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena pri študiju prve stopnje.

Ocenjevanje in napredovanje

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Skip to content