Italijanistika

Kompetence in zaposlitvene možnosti magistrov

Kompetence in znanja diplomantov

Program je organiziran v obliki predavanj, vaj, seminarjev in praktičnega usposabljanja. Notranje in zunanje izbirni predmeti bogatijo in poglabljajo študentova znanja s poudarkom na značilnostih obmejnega, dvojezičnega in večkulturnega prostora, v katerem poteka izobraževanje. Študij italijanistike opremi študenta z znanji, ki mu bodo omogočali samostojno delo, kritično držo in vseživljenjsko učenje.

Besediloslovne kompetence

 • sposobnost analize specializiranih besedil (področje turizma, poslovni jezik, dokumenti EU, pravni jezik, znanstveni jezik) in prenosa na nove kontekste in kulture,
 • sposobnost tvorbe daljšega strokovnega ali znanstvenega besedila

Sociolingvistične kompetence

 • poznavanje specifik slovensko-italijanskega obmejnega območja, jezikovnega in kulturnega stika,
 • usposobljenost za facilitiranje slovensko-italijanske komunikacije,
 • prepoznavanje sodobnih družbenih problemov na področju svojega delovanja in s pomočjo inštrumentov kvalitativnih raziskovalnih metodologij izbiranje ustrezne poti za reševanje problemov

Digitalne kompetence

 • raba sodobne tehnologije v jezikoslovju (delo s korpusi in postavitev lastnega jezikovnega korpusa, računalniško podprto prevajanje (CAT), strojno prevajanje (MT), elektronski viri

Jezikovne in metajezikovne kompetence

 • produkcija v vseh pisnih zvrsteh in govornih oblikah sporočanja,
 • znanje o jezikoslovnih konceptih s področja prevajanja med slovenščino in italijanščino ter pripadajoče strokovne terminologije,
 • prepoznavanje negativnega transferja iz slovenščine in možnost poiskati pravilne rešitve pri prevajanju,
 • predvidevanje potencialno problematičnih oblik, struktur in konceptov in zmožnost iskanja rešitve

  Raziskovalne kompetence

  • izbira in uporaba primerne raziskovalne metode za reševanje znanstvenega ali strokovnega problema,
  • razvijanje inovativnih rešitev na področju jezikovnega raziskovanja, izobraževanja in družbenih politik

   Kompetence medkulturnega dialoga

   • raba jezikovnih vzorcev za spoznavanje lastne kulture in primerjava s tujo / drugo
   • oblikovanje sporočanjskih vzorcev, ki ustrezajo sobesedilu jezikovne in medkulturne rabe
   • sposobnost opazovanja svojega/tujega jezikovnega in medkulturnega ravnanja v družbeni interakciji ob hkratnem usmerjanju jezikovnega položaja

   Kompetence na področju književnosti

   • poznavanje specifik obmejne književnosti,
   • poznavanje produkcije manjšinskih avtorjev v Istri,
   • metodološka problematizacija književnosti v medkulturnem položaju z vidika literarne zgodovine in interpretacije.

   Kompetence na področju prevajanja

   • sposobnost prevajanja specializiranih besedil
   • razumevanje, identifikacija in opis vseh spremenljivk v procesu prevajanja in vpliv prevajalskih orodij nanje
   • razumevanje delovanja, namena in mehanizme prevajalskih orodij ter njihova uspešna aplikacija na proces prevajanja
   • samovrednotenje svojega dela in odgovornost do kakovosti opravljenega medjezikovnega posredovanja

   Zaposlitvene možnosti

   Po zaključenem podiplomskem študijskem programu Italijanistika se boste lahko zaposlili v okoljih, kjer se zahteva znanje medkulturne jezikovne komunikacije, italijanske književnosti in italijanskega jezika kot tujega, drugega in/ali prvega jezika v matični deželi in svetu.

   Diplomanti lahko nadaljujejo študij na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Jezik in medkulturnost.

   Poklici in ustanove, v katerih se diplomanti lahko zaposlijo:

   • Raziskovalne ustanove (raziskovalci, sodelavci pri nacionalnih in mednarodnih projektih)
   • Izobraževalne ustanove (učitelji italijanščine v neformalnem izobraževanju, strokovnjaki za svetovanje in organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela)
   • Javni mediji (novinarji, napovedovalci in uredniki, s posebnim poudarkom na medijih, ki delujejo v dvojezičnem in obmejnem prostoru)
   • Turistične in oglaševalske agencije (strokovnjaki za razvoj in prodajo turističnih produktov, za analizo trgov in tržnih kultur ter za trženje)
   • Državna uprava in gospodarske družbe (diplomati, medkulturni mediatorji, organizatorji, koordinatorji, strokovnjaki za oblikovanje, izvajanje in nadzor politik, programov in ukrepov)
   • Publicistična in založniška dejavnost (lektorji, jezikoslovci)
   • Prevajalske agencije, ustanove EU, podjetja in kulturne ustanove (prevajalci, tolmači, predstavniki za stike z javnostjo, strokovni sodelavci)
   • Samostojni delavci na širšem področju jezika in jezikoslovja
   Skip to content