Italijanistika

Opisi predmetov enopredmetnega magistrskega študija

Predmeti 1. letnika

Strategije jezikovnega posredovanja

Nosilki: doc. dr. Helena Bažec, dr. Mojca Cerkvenik

Predmet se ukvarja s prevodoslovjem kot vedo. Skuša prikazati zgodovinski razvoj od Cicerona pa do današnjih dni s poudarkom na ideološkem pristopu k prevajanju literarnih in drugih zvrsti besedil.

Na podlagi teoretskih izhodišč in primerov si študentje najprej ustvarijo predstavo o različnih metodah pisnega prenosa besedila med italijanskim in slovenskim jezikom. Teoretsko in praktično se seznanijo s fazami prevoda in instrumenti, ki so jim na voljo. Nadalje se posvetijo jezikovni analizi in tehnikam, katerih se lahko poslužujejo v samem postopku prevajanja s poudarkom na pomembnejših razlikah med slovenščino in italijanščino.

Vse kontaktne ure pri predmetu se izvajajo v italijanskem jeziku.

Preverjanje in ocenjevanje znanja

Seminarska naloga in pisni izpit.

  Tehnike ustnega posredovanja - Italijanščina

  Nosilka: doc. dr. Jadranka Cergol

  Predstavitev:

   Sporazumevalne veščine.

  Javno nastopanje.

  Govor (glas, izgovorjava, intonacija).

  Uvod v zaporedno jezikovno posredovanje:

  • Zapiski, preoblikovanje besedila.
  • Spominske vaje in prevajanje s prepoznavanjem (avtomatizirano prevajanje).
  • Poslušanje, sinteza in reprodukcija.
  • Simulacija situacij dialoške interpretacije.

  Vnaprej pripravljeno jezikovno posredovanje (besedilna predloga).

  Simultano jezikovno posredovanje.

  Predavanja, seminarji in vaje bodo v italijanskem jeziku.

  Preverjanje in ocenjevanje znanja

  Aktivno sodelovanje pri seminarjih (20%).

  Priprava in izpeljava izbrane teme v svoji študijski skupini (20%).

  Ustni izpit: govorno medjezikovno posredovanje (60%).

  Tehnike pisnega posredovanja - Italijanščina

  Nosilki: izr. prof. dr. Nives Zudič Antonič, mag. Metka Malčič

  Predstavitev:

  V sklopu tega predmeta, ki bo posvečen strukturi tekstov v uporabi in tehnikam njihovega ustvarjanja, nameravamo pomagati študentom, da razvijejo svoje kompetence pri analizi tekstov in pisanja.
  Teoretični del predmeta predvideva poglobitev pojmov s področja jezikoslovja tekstov, ki so bili uvedeni pri študiju na prvi stopnji, s posebnim poudarkom na različnih zvrsteh in tipologijah ; na kompozicionalnost besedila (besedilo in njegovi sestavni deli – razvoj tem in dikurzivnih predmetov – odnosi med dogodki in povedmi) in na nekaterih težavah vezanih na sestavljanje odnosa med tekstom, kontekstom in intertekstom (virtualni in aktualni pomen, evidencialnost, polifonija, poročani govor). V okviru različnih vej bo na podlagi konkretnih primerov govora o splošnih parametrih kakor tudi specifičnih elementih besedišča in slovnice italijanskega jezika, ki služijo namenu izgradnje besedila.

  Poučevanje bodo spremljale vaje, katerih namen bo konkretizirati abstraktne analitične kategorije in jih spremeniti v konkretno pomoč pri pisanju besedil in pripravi ustnih nastopov. Med naloge, ki jih bodo opravljali med samim potekom vaj, bodo študentje obdelovali tudi krajša besedila različnih tipologij, kot na primer članek ali recenzijo. Poudarek bo tudi na tekstih v vlogi pomembne socialne kompetence: produkcija tekstov z različnimi nameni in naslovniki v različnih komunikacijskih položajih.

  Priprava na prevod: analiza besedila in prepoznavanje tistih delov, ki so težavni pri prevodu iz slovenščine v italijanščino.

  Izbira ustrezne strategije za prevod težavnih delov besedila:

  1. Neposreden prevod (izposojenka, kalk, dobeseden prevod).
  2. Posreden prevod (preoblikovanje, modulacija, analogija, prilagoditev, kompenzacija).

  Osnutek prevoda: manipulacija besedila, besedilna vrsta, namen besedila, naslovniki, register sporočanja, kulturne posebnosti.
  Urejanje besedila in priprava zaključne različice besedila.
  Lektoriranje.
  Izdelava in urejanje lastnih slovarjev.

  Predavanja, seminarji in vaje bodo v italijanskem jeziku.

  Preverjanje in ocenjevanje znanja

  Aktivno sodelovanje pri seminarjih (20%)
  Priprava in izpeljava izbrane teme v svoji študijski skupini (20%)
  Pisni izpit: pisno medjezikovno posredovanje (60%).

  Medkulturna komunikacija stroke 1 (jezik v turizmu, poslovni jezik)

  Nosilki: Doc. dr. Anja Zorman, dr. Mojca Cerkvenik

  Obravnavane bodo vsebine, ki prepletajo medkulturne vsebine z državljansko vzgojo in s tem razvijajo kritičen odnos do stvarnosti (turizem, narodna identiteta, migracije nekoč in danes, vloga in odnos do jezika, problem meja, …).
  Z analizo krajših in daljših tekstov različnih zvrsti – od oglasov, reklam, pisem, turističnih brošur in vodičev do književnih besedil bo študent/ka iskal in analiziral podobnosti in razlike v različnih kulturah. Študent/ka bo spoznal/a značilnosti jezikov stroke. Predstavljene bodo posebnosti jezikov turizma in poslovnega jezika:

  Italijanščina za turistične industrije Namestitev in rezervacije sistemi. Hoteli in restavracije. Bonitetni sistemi. Potovanje po zraku in morju. Železniški in cestni promet. Pogovor s strankami in dobavitelji. Prevod in oblikovanje turistične besedil na različnih področjih.

  Elementi marketinga. Spletni marketing. Marketing v turizmu. Destinacijski management. Kongresni turizem.
  Poslovna italijanščina in komunikacijskih strategij Poslovna korespondenca. Upravljanje podjetij in ukvarjanje s povpraševanjem in ponudbo. Poslovna znanja in ustvarjalnost. Marketing in zadovoljstvo strank: ključne ideje trženja. Izdelava predloga. Dogovor in nestrinjanje. Prepoznavanje potrebe. Javno nastopanje. Predsedovanje srečanja in pogovor z vodilnimi. Izražanje dvoma in odločitev. Spretnosti v telefonskem pogovoru. Kulturna zavest in poslovanje v različnih kulturah.

  Vsa predavanja in vaje so v italijanščini.

  Preverjanje in ocenjevanje znanja:
  Aktivno sodelovanje pri seminarjih (do 10% skupne vrednosti).
  Izdelava pisnih nalog v okviru seminarja (do 40 %).
  Izpit (50 %), ki ga opravlja študent pisno.

  Sodobna italijanska književnost v medkultulturnem položaju

  Nosilka: izr. prof. dr. Nives Zudič Antonič

  Predstavitev:

  V sodobnem študiju književnosti se posebni pomen pripisuje proučevanju fenomenov medkulturnosti tako v empiričnem kot intencionalnem smislu. Prostor oddajanja in sprejemanja starejših književnosti in kultur z ozirom na sosednje kulture in literature je zaznamovan s specifično medkulturnostjo njegovega jezikovnega medija, izraženega na način razlik med veroizpovedmi in kulturami. Zaradi tega bomo pri predmetu posebno pozornost posvečali besedilom z mejnimi kvalitetami (literarna-neliterarna besedila, medkulturni kontekst, bi-, polliterarnost, dvojna pripadnost, narodna in elitna kultura), kakor tudi medkulturnim reakcijam na besedila in pojave interkontekstualnega porekla. Pri predmetu bomo obravnavali tudi posebne podteme kot npr. razvojna diferenciacija književnosti, integracijska in diferenciacijska funkcija »medliterarne skupnosti«, medkulturni vidiki v dvojezično območje Istre. Predmet bo opremil študente z osnovno metodologijo za interpretacijo tekstov, katerih avtorji so Italijani v obdobju 20. stoletja. S pomočjo branja in analize teh del bo prišlo do poglabljanja italijanske kulture, ki iz njih izvira.

  Predavanja, seminarji in vaje bodo v italijanskem jeziku.

  Preverjanje in ocenjevanje znanja

  Aktivno sodelovanje pri seminarjih (do 10%)

  Izdelava in predstavitev seminarske naloge (do 10 %)  

  Izpit, ki ga opravlja študent pisno in ustno (80%)

  Računalniška podpora pri prevajanju

  Nosilka: doc. dr. Neva Čebron

  Predstavitev:

  • Računalniki in prevajanje. Prevajalska orodja. Terminološki orodja za analizo. Strojno prevajanje. Jezikovni standardi pri lokalizaciji. Vaje s programom Synthema WebCat.

  Pregled računalniško podprtega upravljanja prevajanja in terminologije.

  Ocena, priprava in napredno upravljanje vsebine, spletne strani. Računalniški programi.

  Lokalizacija programskega orodja in delovnih procesov.

  Primerjava vsebine in standardov.

  Predavanja, seminarji in vaje bodo v italijanskem jeziku.

  Preverjanje in ocenjevanje znanja:

  uspešno izdelana in predstavljena seminarska naloga, pisni in ustni izpit.

  Metodologija jezikovnega raziskovanja

  Nosilki: doc. dr. Anja Zorman in izr. prof. dr. Nives Zudič Antonič

  Predstavitev:

  Uvod v metodologijo jezikovnega raziskovanja: definicija jezikovnega raziskovanja, primeri raziskovalne prakse, cilji in struktura jezikovnega raziskovanja, odnos med teorijo in prakso.

  Raziskovalne strategije: kvantitativno, kvalitativno in primerjalno raziskovanje, pozitivizem in interpretativna paradigma, raziskovalni stili in njihovo povezovanje.

  Struktura raziskovalnega procesa: faze empiričnega raziskovanja, postopki zbiranja in urejanja podatkov, osnovni statistični pojmi (statistična populacija, vzorec, enota, spremenljivka, parameter, ocena parametra), postopki obdelave podatkov (srednje vrednosti, mere variacije, mere distribucije, mere korelacije).

  Znanstvena pojasnitev: teorija in raziskovanje, interpretacija rezultatov.

  Predavanja, seminarji in vaje bodo v italijanskem jeziku.

   

  Pisni izpit (50%)

  Samostojno empirično raziskovalno delo (30%)

  Notranje izbirni predmeti

  Italijanska književnost v Istri

  Nosilka: red. prof. dr. Nives Zudič Antonič

  Predmet ponuja študentom pregled sodobne italijanske književnosti od druge svetovne vojne do danes v Istri. V sklopu predmeta se bodo študentje soočili s temami razvoja književnosti italijanske skupnosti od obdobja po drugi svetovni vojni (1945).
  Predmet ponuja naslednje vsebine:

  1. začetki književnosti italijanske skupnosti
  2. zgodovinske in kulturne okoliščine, ki so vplivale na nastanek in razvoj zgoraj omenjene književnosti
  3. značilnosti literarnega ustvarjanja italijanske narodne skupnosti kot način za ohranjanje kulturne identitete v povojnem eksodusu
  4. Razvojne faze književnosti italijanske narodne skupnosti
  5. Značilnosti revij, s poudarkom na književno-kulturni reviji »La Battana« (od 1964) in časopisov pomembnih za razvoj zgoraj omenjene književnosti
  6. institucije (založniška hiša EDIT, Italijanska drama HNK Ivana pl. Zajca v Reki, Radio in televizija Koper-Capodistria) in natečaj Istria Nobilissima
  7. pomembne osebnosti prve faze književnosti italijanske skupnosti: Eros Sequi, Lucifero Martini, Sergio Turconi in drugi
  8. osebnost pesnika Osvalda Ramousa: politična neangažiranost, eksistencialno osamljenost,
  značilnosti in motivi njegove pozije in proze
  9. pomembna vloga poezije v drugi fazi razvoja književnosti italijanske skupnosti: Umberto Metteoni, Mario Cocchietto, Anita Forlani, Adelia Biasiol, Loredana Bogliun in drugi
  10. Giacomo Scotti, Alessandro Damiani in Mario Schiavato ter njihov posebno bogat
  književni opus
  11. dialektalna poezija kot izraz ljubezni do korenin in rodnega kraja: Eligio Zanini, Giusto Curto, Eligio Milinovich, Lidia Delton, Libero, Vlado Benussi in drugi
  12. tema eksodusa v delih naslednjih avtorjev: Claudio Ugussi, Nelida Milani, Ester Sardoz Barlessi, Gianna Dellemulle Ausenak, Ezio Mestrovich
  13. specifičnost in bogata tradicija ženskega pisanja v književnosti italijanske narodne
  skupnosti
  14. nove teme in eksperimentalizem v liriki in proznih delih mlajše generacije piscev italijanske skupnosti: Ugo Vesselizza, Maurizio Tremul, Laura Marchig, Marco Apollonio, Roberto Dobran, Marianna Jelicich, Giuseppe Trani, Carla Rotta, Aljoša Curavić in drugi
  15. značilnosti osebnosti Vlade Acquavite in njena poezija.

  Poleg tega bo v okviru predmeta analiziran kulturni in družbeni pomen književne produkcije italijanske narodne skupnosti ter pomen istrske proze za večjezično in multietnično Istro.

  Predavanja, seminarji in vaje bodo v italijanskem jeziku.

  Preverjanje in ocenjevanje znanja

  aktivno sodelovanje pri seminarjih (10%)
  izdelava in predstavitev seminarske naloge  (do 10 %)
  Izpit, ki ga opravlja študent pisno in ustno (80%)

  Italijanska književnost in film

  Nosilka: red. prof. dr. Nives Zudič Antonič, dr. Mojca Cerkvenik, asistent

  Preko teoretičnega pregleda (zgodovinskega in metodološkega) kompleksnih odnosov med filmom in književnostjo in ob upoštevanju posebnosti obeh zvrsti in razlik med sliko in
  besedo, bodo študentje analizirali različne literarne zvrsti (novelo, roman, gledališko igro, poezijo), primerjali jezik, semantične in stilistične prvine.
  Obravnavane bodo sledeče teme: pregled italijanske kinematografije od začetkov, divizma in nadaljevank do ustvarjanja v obdobju fašizma, Neorealizem (Roberto Rossellini, Vittorio De Sica e Luchino Visconti), italijanska kinematografija 60. let (Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, Marco Ferreri, Marco Bellocchio, Pier Paolo Pasolini) in sodobna kinematografija (Bernardo Bertolucci, Nanni Moretti); sodobni film, vloga režiserjev in igralcev. Vsa predavanja in vaje so v italijanščini.

  Korpusna metoda v mikrojezikih

  Nosilka: doc. dr. Helena Bažec

  Na predavanju bo prikazano, kako najti pomoč na internetu, predstavljena bodo programska orodja, ki so potrebna za delo. Enojezični, predvsem pa dvojezični korpusi predstavljajo koristno dopolnilo slovarskih priročnikov, zato bodo s praktičnimi vajami prikazani načini iskanja in metode pridobivanja jezikovnih informacij iz korpusov. Konkretno bodo predstavljeni FIDA (korpus slovenskega jezika), ELAN (vzporedni slovensko-angleški korpus) ter specifični korpusi za italijanski jezik. Poleg tega bo študent analizal krajše in daljše tekste različnih zvrsti – od oglasov, reklam, pisem, turističnih brošur ter jezike stroke s področja kulture, znanosti, turizma ter poslovni jezik in ugotavljal njihove posebnosti in značilnosti.

  Vsa predavanja in vaje so v italijanščini.

  Preverjanje in ocenjevanje znanja

  Aktivno sodelovanje pri seminarjih (do 10% skupne vrednosti) ter izdelava in predstavitev seminarske naloge (do 20 %) Izpit (70 %), ki ga opravlja študent pisno in ustno.

   Italijanska književnost in umetnost

   Nosilka: red. prof. dr. Nives Zudič Antonič

   Predmet se bo posvetil analizi zgodovinskega razvoja književnosti od prvega povojnega obdobja (1945) do novega tisočletja (2012). Pod drobnogled bo vzel specifične koncepte jezika, književnosti, umetnosti, glasbe in šova z vidika italijanske večkulturnosti. Cilj predmeta je prikazati dialektiko med nasiljem in spravo, vzdržljivostjo in/ali obstojnostjo v odnosih med umetnostmi in italijansko družbo s poudarkom na migracijskih, postkolonialnih in medkulturnih aspektih povezanih z italijanskim jezikom in književnostjo.

   Predstaviti bomo skušali prikazati italijanski zorni kot tematske in teoretske združitve v različnih disciplinah od jezikoslovja do literarne kritike glede:
   – figurativne umetnosti (vključujoč vse tehnike od slikanja do video arta, itd.);
   – performance art (gledališče in kino);
   – glasbe in medijev (televizija, stripi, internet itd.).

   Predavanja, seminarji in vaje bodo v italijanskem jeziku.

   Preverjanje in ocenjevanje znanja

   aktivno sodelovanje pri seminarjih (10%)
   izdelava in predstavitev seminarske naloge (10 %)
   Izpit, ki ga opravlja študent pisno in ustno (80%)

    Italijanska dramatika

    Nosilka: red. prof. dr. Nives Zudič Antonič

    Pri predmetu bodo študenti spoznavali avtorje, njihova dela in tokove, značilne za italijansko gledališko ustvarjanje (s poudarkom na 20. stoletju). Dopolnjevali in poglabljali bodo znanje o zgodovinskem razvoju drame in gledališča. Spoznali bodo zgradbo dramskih književnih besedil in zakonitosti gledališkega komunikacijskega procesa. Oblikovali si bojo kriterije za vrednotenje in kritično presojo sodobnih dramskih besedil in njihovih uprizoritev. Seznanili se bodo z novejšimi gledališkimi pristopi in sodobnimi gledališkimi raziskovalnimi tendencami v Italiji in v svetu (gledališče futurizma, groteskno gledališče, gledališko ustvarjanje v narečju in režiserji Giovanni Testori, Eduardo De Filippo, Dario Fo).

    Pri predmetu bodo tudi predstavljena teoretična izhodišča branja in uprizarjanja dramskih besedil – recepcijska estetika in komunikacijska funkcija literature; meja med literarno umetnino in gledališkim delom.

    Predavanja, seminarji in vaje so v italijanskem jeziku.

    Preverjanje in ocenjevanje znanja

    pisni izpit (40%) );
    ustni in pisni del ali predstavitev gledališke igre (50%);
    izdelava in predstavitev seminarske naloge ali drugega pisnega ali ustnega izdelka (do 10 %)

    Skip to content