Jezikovno posredovanje in prevajanje

Študijski program 2. stopnje

Domov 5 Magistrski študij 5 Enopredmetna smer 5 Jezikovno posredovanje in prevajanje

Predstavitev študija

Študijski program Jezikovno posredovanje in prevajanje predstavlja nadgradnjo prvostopenjskih študijskih programov jezikovnega posredovanja, jezikoslovja in študija posameznih jezikov, pa tudi nadaljevanje prvostopenjskih družboslovnih in humanističnih programov za študente s primernim jezikovnim predznanjem, ki se želijo usmeriti v prevajalski poklic. V dvoletnem študijskem programu študenti pridobijo ustrezno jezikoslovno in prevajalsko znanje s preučevanjem teoretičnih in metodoloških konceptov prevajanja. Po zaključenem študiju pridobijo strokovni naziv magister/magistrica prevajanja.

Študenti lahko izbirajo med dvema jezikovnima smerema: angleščina-francoščina in angleščina-italijanščina. Študij obsega štiri semestre (dve študijski leti), študentje pa lahko poleg temeljnih študijskih vsebin izbirajo tudi med naslednjimi področnimi prevajalskimi moduli: Prevajanje pravnih besedil, Prevajanje družboslovnih, humanističnih in leposlovnih besedil in Prevajanje poslovnih besedil. V drugem letniku študenti opravljajo študijsko prakso s področja prevajanja.

V študijskem procesu študenti podrobneje obravnavajo jezikovne in kulturološke posebnosti jezikov ter orodja za sodobne procese prevajanja in jezikovnega posredovanja. S pridobljenimi spretnostmi pisnega in ustnega sporočanja, znanjem o jeziku, medkulturnem stiku, prevajalskih teorijah in praksi ter statusu in dejavnosti prevajanja. Študenti spoznajo teorije prevajanja kot osnovo za strokovni pristop k prevajanju in dilemam, ki se pri njem pojavljajo, znajo uporabljati referenčne vire in orodja, ki prevajalcu pomagajo pri delu, ter specifične tehnike in veščine iskanja informacij (od knjižnih in elektronskih virov do posvetovanja s strokovnjaki). Svoje strokovne izsledke znajo predstaviti v obliki publikacij in v mednarodnih znanstvenih periodičnih publikacijah ter strokovnih delih.

Informacije o študijskem programu

Predmetnik smer slovenščina-angleščina
Predmetnik smer slovenščina-angleščina-francoščina
Predmetnik smer slovenščina-angleščina-italijanščina
Naziv in raven kvalifikacije

magister / magistrica prevajanja (mag. prev.)

8 (SOK), 7 (EOK), druga stopnja

Trajanje in kreditne točke

Program traja 2 leti (4 semestre), študent pridobi 120 ECTS (60 na letnik).

Študijsko področje (KLASIUS-P-16)

0231 usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo)

Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Jezikovno posredovanje in prevajanje se lahko vpiše:

a) kdor je diplomiral s področja jezikoslovja, jezikovnega in kulturnega posredovanja in prevajanja na študijskem programu 1. stopnje;

b) kdor je diplomiral z drugih strokovnih področij na študijskem programu 1. stopnje, če kandidat z javno veljavno listino ali na osnovi uspešno opravljenega intervjuja izkaže ustrezno jezikovno znanje in pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;

c) kdor je diplomiral z drugih strokovnih področij na univerzitetnem študijskem programu oz. specialističnem študijskem programu po zaključeni visokošolski strokovni izobrazbi, sprejetim pred 11. 6. 2004, če kandidat z javno veljavno listino ali na osnovi uspešno opravljenega intervjuja izkaže ustrezno jezikovno znanje in pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja oz. z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; ali

d) diploma na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena izpitov pri študiju prve stopnje.

Možnosti zaposlitve

Diplomanti so usposobljeni za delo v gospodarskih in negospodarskih okoljih, še posebej tam, kjer lahko uveljavijo svoje jezikovno in jezikoslovno znanje ter široko razgledanost in poznavanje družbenih in kulturnih problemov, pojavov in procesov, tako na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, tudi v mednarodno intenzivnejših delovnih okoljih. Pridobljene kompetence omogočajo diplomantom zaposlitev v vlogi prevajalcev, tolmačev, lektorjev, novinarjev, jezikoslovcev širšega profila.

Te morda zanima drug program?

Skip to content