Geografija

Dvopredmetna pedagoška smer 2. stopnje

Splošno o programu

Dvopredmetni pedagoški magistrski študijski program 2. stopnje Geografija – Zgodovina izobražuje učitelje geografije in zgodovine za delo v osnovnih in srednjih šolah. Študij je organiziran v obliki predavanj, seminarjev, vaj, terenskih vaj, splošne (na osnovni in srednji šoli) in integrirane prakse v učnem okolju. Splošne pedagoške vsebine programa se izvajajo v sodelovanju z UP Pedagoško fakulteto. Temeljni cilji programa so usposobiti diplomante za samostojno opravljanje strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju, jim zagotoviti potrebno znanje s področja fizične, družbene in regionalne geografije in zgodovine skozi vsa zgodovinska obdobja za sodobno poučevanje obeh predmetov ter jim zagotoviti pridobitev potrebnih kompetenc za pedagoško delo, za prenos geografskega in zgodovinskega znanja ter veščin učencem in dijakom osnovnih in srednjih šol.

Diplomant programa pridobljena znanja ne le prenaša na učence, ampak s sposobnostjo dopolnjevanja znanj in iskanja aktualnih in relevantnih tem ter sposobnostjo kreativnega prilagajanja učnega procesa geografskim in zgodovinskim vsebinam v učencih vzbuja zanimanje za geografsko in zgodovinsko problematiko in učence vključuje v aktivno sodelovanje pri pouku. Študenti se lahko včlanijo v Društvo prijateljev geografije Koper, ki je del evropskega združenja mladih geografov EGEA, in društvo ISHA, ki je del mednarodnega združenja študentov zgodovine, kar študentom omogoča sodelovanje na različnih domačih in mednarodnih kongresih, delavnicah, izmenjavah itn.

Študij na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem študentu odpre pogled v širši kontekst geografije. Vključenost v raziskovalno delo, tako z opazovanjem in konkretnimi meritvami na terenu ter njihovo analizo, kot vključenost v različne terenske seminarje s spoznavanjem posameznih delov Slovenije in Evrope, vsekakor popestri in obogati vrednost študija. Izjemnega pomena je tudi oseba nota, ki jo nudijo predavatelji in predavateljice, in je v času študija še kako dobrodošla. Po dodiplomskem študiju geografije na 1. stopnji sem študij nadaljevala in zaključila še na podiplomski ravni. Danes svoje znanje in izkušnje s predanostjo delim naprej na svoje učence.

TINA POČKAR

Učiteljica geografije in zgodovine , Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne, Divača

Naziv in raven kvalifikacije

Magister profesor / magistrica profesorica zgodovine (mag. prof. zgo.) in Magister profesor / magistrica profesorica geografije (mag. prof. geo.)

8 (SOK), 7 (EOK), druga stopnja

Trajanje in kreditne točke

Program traja 2 leti (4 semestre), študent pridobi 120 ECTS (60 na letnik).

Kandidat izbere izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov 2. stopnje poljubna dva študijska programa, ki skupaj tvorita celoto. Struktura dvopredmetnega študija je enakovredno sestavljena iz vsebin in kompetenc dveh disciplin oz. strokovnih področij. Splošne pedagoške vsebine programa se izvajajo v sodelovanju z UP Pedagoško fakulteto.

Študijsko področje (KLASIUS-P-16)

0114 izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo

Vpisni pogoji

a) diploma s področja geografije na študijskem programu 1. stopnje; ali

b) diploma z drugih strokovnih področij na študijskem programu 1. stopnje, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; ali

c) diploma z drugih strokovnih področij na univerzitetnem študijskem programu oz. specialističnem študijskem programu po zaključeni visokošolski strokovni izobrazbi, sprejetim pred 11. 6. 2004, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja oz. z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; ali

d) diploma na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja na študijskem programu.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečno oceno izpitov pri študiju prve stopnje.

Skip to content