Geografija

Kompetence in zaposlitvene možnosti magistrov

Kompetence in znanja diplomantov

Študijski program usposobi magistranda za učinkovit prenos geografskega znanja in veščin učencem in dijakom osnovnih in srednjih šol. Magistrand po končanju študijskega programa obvlada temeljno znanje fizične, družbene in regionalne geografije, metode posredovanja geografskega znanja in usmerjanja geografskega raziskovalnega dela. Magistrand pridobljena znanja ne le prenaša na učence, ampak s sposobnostjo dopolnjevanja znanj in iskanja aktualnih in relevantnih tem ter sposobnostjo kreativnega prilagajanja učnega procesa geografskim vsebinam v učencih vzbuja zanimanje za geografske problematike in učence vključuje v aktivno sodelovanje pri pouku geografije.

Magistrski pedagoški dvopredmetni študij geografije na UP FHŠ je študij, ki omogoča pridobitev strokovnih in drugih potrebnih znanj s področja pedagoško-psihološko-didaktičnih predmetov in geografske stroke za poklic učitelja geografije na osnovni ali srednji šoli. Načrtovana kakovost učnih izidov in splošnih ter predmetno-specifičnih kompetenc omogoča v prvi vrsti zaposljivost magistrandov v izobraževanju, prav tako pa odpira možnosti zaposlitve izven izobraževalnih institucij, kjer je potrebno poznavanje osnovnih naravnih in družbenih procesov, ki opredeljujejo vsakokratne trenutne pogoje človekovega obstoja in razvoja, ter delovanja na pokrajino. Diplomanti programa bodo torej usposobljeni za delo v delovnih okoljih na občinskem, regijskem in državnem nivoju, ki se ukvarjajo s planiranjem razvoja v pokrajinah, upravljanjem z naravno in kulturno dediščino, varovanjem pokrajine in naravnih virov  ter v zasebnih podjetjih, ki se ukvarjajo s podobnimi tematikami.

Študijski program je zasnovan tako, da je primerljiv s sorodnimi programi v državah EU in drugih državah in zato ne izključuje možnosti zaposlovanja magistrandov tudi v tujini.

Skip to content