Italijanistika

Pedagoška smer 2. stopnje

Splošno o programu

Temeljni cilj študijskega programa 2. stopnje Italijanistike – pedagoški študij je usposobiti diplomante študijskega programa 1. stopnje Italijanistika in sorodnih študijskih programov za samostojno opravljanje strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju. Študijski program ponuja študentom poglabljanje znanj in spretnosti na področju poučevanja jezika na vseh stopnjah poučevanja in učenja. Podiplomski študijski program je oblikovan tako, da vključuje individualno raziskovalno delo podiplomskih študentov, usmerjeno v teoretična in praktična vprašanja s področja vzgoje, izobraževanja oziroma poučevanja.

Študijski program se ustrezno povezuje tako z vedami o vzgoji in izobraževanju (vzporedno), kot z disciplinarnim znanjem jezika in književnosti (zaporedno). Oboje doprinese k oblikovanju profila učitelja italijanskega jezika za različne ravni izobraževanja in s tem povezane dejavnosti (svetovanje, spremljanje in vodenje razreda). Študentom omogoča pridobitev ustreznega jezikovnega in pedagoškega znanja s preučevanjem teoretičnih in metodoloških konceptov o italijanščini kot tujem in drugem jeziku, italijanske književnosti v matični deželi in svetu ter medkulturne jezikovne komunikacije.

Med pomembnejšimi cilji tega študijskega programa je tudi spodbujanje študentov za kontinuiran študij do doktorata znanosti.

Dajajte otrokom semena dobrih idej. Četudi jih danes ne bodo dojeli, bodo ta semena nekega dne vzklila.

INES HAUPT

Magistrica profesorica italijanistike. Mama. Učiteljica

Naziv in raven kvalifikacije

Magister profesor italijanistike / magistrica profesorica italijanistike (mag. prof. ital.)

8 (SOK), 7 (EOK), druga stopnja

Trajanje in kreditne točke

Program traja 1 leto (dva semestra), študent pridobi 60 KT.

Študijsko področje (KLASIUS-P-16)

0114 izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo

Vpisni pogoji

V pedagoški magistrski študijski program Italijanistika se lahko vpiše:

a) kdor je diplomiral na študijskih programih 1. stopnje s področja italijanistike ali prevajanja italijanskega jezika v obsegu 240 ECTS;

b) kdor je diplomiral na študijskih programih 1. stopnje s področja italijanistike ali prevajanja italijanskega jezika v obsegu 180 ECTS, če pred vpisom opravijo študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;

c) kdor je diplomiral na študijskih programih 1. stopnje drugih strokovnih področij v obsegu 240 ECTS, če pred vpisom opravijo študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in kompetence italijanskega jezika in književnosti, medkulturne komunikacije ter didaktike italijanskega jezika;

d) kdor je diplomiral na univerzitetnih študijskih programih, akreditiranih pred 11. 6. 2004, s področja italijanistike (ali ustreznih jezikoslovnih študijskih programih), če pred vpisom opravijo študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na dodiplomski stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in kompetence italijanskega jezika in književnosti, medkulturne komunikacije ter didaktike italijanskega jezika;

e) kdor je diplomiral na univerzitetnih študijskih programih, akreditiranih pred 11. 6. 2004, na drugih strokovnih področjih, če pred vpisom opravijo študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na dodiplomski stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in kompetence italijanskega jezika in književnosti, medkulturne komunikacije ter didaktike italijanskega jezika;

f) kdor je diplomiral na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru, da število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih mest, se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena pri študiju prve stopnje.

Ocenjevanje in napredovanje

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Skip to content