Italijanistika

Pedagoški študijski program 2. stopnje

Predstavitev študija

Temeljni cilj študijskega programa 2. stopnje Italijanistike – pedagoški študij je usposobiti diplomante študijskega programa 1. stopnje Italijanistika in sorodnih študijskih programov za samostojno opravljanje strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju. Študijski program ponuja študentom poglabljanje znanj in spretnosti na področju poučevanja jezika na vseh stopnjah poučevanja in učenja. Podiplomski študijski program je oblikovan tako, da vključuje individualno raziskovalno delo podiplomskih študentov, usmerjeno v teoretična in praktična vprašanja s področja vzgoje, izobraževanja oziroma poučevanja.

Študijski program se ustrezno povezuje tako z vedami o vzgoji in izobraževanju (vzporedno), kot z disciplinarnim znanjem jezika in književnosti (zaporedno). Oboje doprinese k oblikovanju profila učitelja italijanskega jezika za različne ravni izobraževanja in s tem povezane dejavnosti (svetovanje, spremljanje in vodenje razreda). Študentom omogoča pridobitev ustreznega jezikovnega in pedagoškega znanja s preučevanjem teoretičnih in metodoloških konceptov o italijanščini kot tujem in drugem jeziku, italijanske književnosti v matični deželi in svetu ter medkulturne jezikovne komunikacije.

Med pomembnejšimi cilji tega študijskega programa je tudi spodbujanje študentov za kontinuiran študij do doktorata znanosti.

Predmetnik

Opisi predmetov

Oddelek

Informacije o študijskem programu

Naziv in raven kvalifikacije

Magister profesor italijanistike / magistrica profesorica italijanistike (mag. prof. ital.)

8 (SOK), 7 (EOK), druga stopnja

Trajanje in kreditne točke

Program traja 1 leto (dva semestra), študent pridobi 60 KT.

Študijsko področje (KLASIUS-P-16)

0114 izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo

Vpisni pogoji

V pedagoški magistrski študijski program Italijanistika se lahko vpiše:

a) kdor je diplomiral na študijskih programih 1. stopnje s področja italijanistike ali prevajanja italijanskega jezika v obsegu 240 ECTS;

b) kdor je diplomiral na študijskih programih 1. stopnje s področja italijanistike ali prevajanja italijanskega jezika v obsegu 180 ECTS, če pred vpisom opravijo študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;

c) kdor je diplomiral na študijskih programih 1. stopnje drugih strokovnih področij v obsegu 240 ECTS, če pred vpisom opravijo študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in kompetence italijanskega jezika in književnosti, medkulturne komunikacije ter didaktike italijanskega jezika;

d) kdor je diplomiral na univerzitetnih študijskih programih, akreditiranih pred 11. 6. 2004, s področja italijanistike (ali ustreznih jezikoslovnih študijskih programih), če pred vpisom opravijo študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na dodiplomski stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in kompetence italijanskega jezika in književnosti, medkulturne komunikacije ter didaktike italijanskega jezika;

e) kdor je diplomiral na univerzitetnih študijskih programih, akreditiranih pred 11. 6. 2004, na drugih strokovnih področjih, če pred vpisom opravijo študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na dodiplomski stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program. Kandidat mora izkazati tudi predhodno pridobljeno znanje in kompetence italijanskega jezika in književnosti, medkulturne komunikacije ter didaktike italijanskega jezika;

f) kdor je diplomiral na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru, da število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih mest, se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena pri študiju prve stopnje.

Ocenjevanje in napredovanje

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

 Tehnična navodila za pripravo magistrske naloge (Istruzioni tecniche laurea magistrale)

Pridobljene kompetence in znanja

Poznavanje in razumevanje teoretičnih in metodoloških konceptov o italijanščini kot prvem, tujem in drugem jeziku, italijanske književnosti v matični deželi in svetu ter medkulturne jezikovne komunikacije, poleg naštetih pa še temeljnih področij pedagoškega dela in ved, ki pedagoški proces utemeljujejo, s čimer študenti pridobijo znanja in kompetence za poučevanje italijanščine na zgodnji stopnji šolanja in na predmetni stopnji v osnovni šoli, v srednji šoli ali v izobraževanju odraslih, ter s poučevanjem povezane kompetence, kot so svetovanje, spremljanje in vodenje razreda.

Neposredno pedagoško delo:

  • Strokovno in didaktično usposobljenost za poučevanje italijanščine na osnovnošolski in srednješolski stopnji izobraževanja ter za poučevanje odraslih.
  • Poznavanje in razumevanje razvojnih značilnosti učencev in dijakov ter prepoznavanje učnih zmožnosti in težav otrok in mladostnikov.
  • Uporaba specialno pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami.
  • Prilagajanje učno-vzgojnih pristopov glede na individualno, socialno, jezikovno in kulturno različnost učencev in dijakov.
  • Pedagoško vodenje posameznika, oddelka in/ali skupine.
  • Ustvarjanje spodbudnega učnega vzdušja, medsebojnih odnosov ter učinkovito razreševanje disciplinskih problemov.

Posredno pedagoško delo:

  • Sodelovanje v skupini učiteljev in z ostalimi strokovnimi delavci šole.
  • Komuniciranje in sodelovanje s starši.

Strokovno delo in profesionalna rast:

  • Sposobnost predstavitve strokovnih izsledkov v obliki publikacij in v mednarodnih znanstvenih periodičnih publikacijah ter strokovnih delih.
  • Sposobnost samostojnega presojanja rezultatov in vrednotenja ter prispevka k razvoju stroke na posameznih področjih jezikoslovja in literarne vede ter njune didaktike.
Možnosti zaposlitve

Diplomanti študijskega programa 2. stopnje Italijanistika – pedagoški študij pridobijo poglobljeno znanje tako temeljnih prvin stroke kot metodoloških pristopov in usmeritev v pedagoški poklic, predvsem v sistemu vzgoje in izobraževanja, pa tudi v drugih institucijah, ki se ukvarjajo z izobraževanjem (jezikovne šole, izobraževanje odraslih, muzeji, turizem ipd.). Usposobljeni so tudi za delo v raziskovalnih institucijah in za delo asistenta v različnih raziskovalnih in aplikativnih projektih.

Diplomanti študijskega programa 2. stopnje Italijanistika – pedagoški študij pridobijo poglobljeno znanje tako temeljnih prvin stroke kot metodoloških pristopov in usmeritev v pedagoški poklic v institucijah, ki izvajajo programe vzgoje in izobraževanja. Usposobljeni so tudi za delo v raziskovalnih institucijah in za delo asistenta v različnih raziskovalnih in aplikativnih projektih.

Možnosti za delo imajo v vseh okoljih, kjer je potrebna široka razgledanost in poznavanje družbenih in kulturnih problemov, pojavov in procesov, tako na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Velika možnost interdisciplinarnih predmetov jih usposobi tudi za koordiniranje družbenih dejavnosti, kulturnih in izobraževalnih ustanov. Lahko se zaposlijo kot učitelji v osnovni in srednji šoli, učitelji v zavodih in gospodarskih družbah, ki se ukvarjajo z izobraževalnimi programi in dopolnilnimi programi strokovnega izpopolnjevanja, kot kustosi pedagogi v muzejih, galerijah in drugih organizacijah ter koordinatorji kulturnih in turističnih programov s poudarkom na didaktičnih vsebinah, kot organizatorji izobraževanja odraslih v izobraževalnih zavodih, kot učitelji za zunajšolsko izobraževanje, moderatorji, turistični animatorji, uslužbenci v državnih in mednarodnih ustanovah, prevajalci, recenzenti, lektorji.

Tehnična navodila za izdelavo magistrskega dela

Dajajte otrokom semena dobrih idej. Četudi jih danes ne bodo dojeli, bodo ta semena nekega dne vzklila.

INES HAUPT

Magistrica profesorica italijanistike, mama in učiteljica

Te morda zanima drug program?

Skip to content