Italijanistika

Kompetence in zaposlitvene možnosti magistrov

Kompetence in znanja diplomantov

Poznavanje in razumevanje teoretičnih in metodoloških konceptov o italijanščini kot prvem, tujem in drugem jeziku, italijanske književnosti v matični deželi in svetu ter medkulturne jezikovne komunikacije, poleg naštetih pa še temeljnih področij pedagoškega dela in ved, ki pedagoški proces utemeljujejo, s čimer študenti pridobijo znanja in kompetence za poučevanje italijanščine na zgodnji stopnji šolanja in na predmetni stopnji v osnovni šoli, v srednji šoli ali v izobraževanju odraslih, ter s poučevanjem povezane kompetence, kot so svetovanje, spremljanje in vodenje razreda.

Neposredno pedagoško delo:

  • Strokovno in didaktično usposobljenost za poučevanje italijanščine na osnovnošolski in srednješolski stopnji izobraževanja ter za poučevanje odraslih.
  • Poznavanje in razumevanje razvojnih značilnosti učencev in dijakov ter prepoznavanje učnih zmožnosti in težav otrok in mladostnikov.
  • Uporaba specialno pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami.
  • Prilagajanje učno-vzgojnih pristopov glede na individualno, socialno, jezikovno in kulturno različnost učencev in dijakov.
  • Pedagoško vodenje posameznika, oddelka in/ali skupine.
  • Ustvarjanje spodbudnega učnega vzdušja, medsebojnih odnosov ter učinkovito razreševanje disciplinskih problemov.

Posredno pedagoško delo:

  • Sodelovanje v skupini učiteljev in z ostalimi strokovnimi delavci šole.
  • Komuniciranje in sodelovanje s starši.

Strokovno delo in profesionalna rast:

  • Sposobnost predstavitve strokovnih izsledkov v obliki publikacij in v mednarodnih znanstvenih periodičnih publikacijah ter strokovnih delih.
  • Sposobnost samostojnega presojanja rezultatov in vrednotenja ter prispevka k razvoju stroke na posameznih področjih jezikoslovja in literarne vede ter njune didaktike.

Zaposlitvene možnosti

Diplomanti študijskega programa 2. stopnje Italijanistika – pedagoški študij pridobijo poglobljeno znanje tako temeljnih prvin stroke kot metodoloških pristopov in usmeritev v pedagoški poklic, predvsem v sistemu vzgoje in izobraževanja, pa tudi v drugih institucijah, ki se ukvarjajo z izobraževanjem (jezikovne šole, izobraževanje odraslih, muzeji, turizem ipd.). Usposobljeni so tudi za delo v raziskovalnih institucijah in za delo asistenta v različnih raziskovalnih in aplikativnih projektih.

Diplomanti študijskega programa 2. stopnje Italijanistika – pedagoški študij pridobijo poglobljeno znanje tako temeljnih prvin stroke kot metodoloških pristopov in usmeritev v pedagoški poklic v institucijah, ki izvajajo programe vzgoje in izobraževanja. Usposobljeni so tudi za delo v raziskovalnih institucijah in za delo asistenta v različnih raziskovalnih in aplikativnih projektih.

Možnosti za delo imajo v vseh okoljih, kjer je potrebna široka razgledanost in poznavanje družbenih in kulturnih problemov, pojavov in procesov, tako na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Velika možnost interdisciplinarnih predmetov jih usposobi tudi za koordiniranje družbenih dejavnosti, kulturnih in izobraževalnih ustanov. Lahko se zaposlijo kot učitelji v osnovni in srednji šoli, učitelji v zavodih in gospodarskih družbah, ki se ukvarjajo z izobraževalnimi programi in dopolnilnimi programi strokovnega izpopolnjevanja, kot kustosi pedagogi v muzejih, galerijah in drugih organizacijah ter koordinatorji kulturnih in turističnih programov s poudarkom na didaktičnih vsebinah, kot organizatorji izobraževanja odraslih v izobraževalnih zavodih, kot učitelji za zunajšolsko izobraževanje, moderatorji, turistični animatorji, uslužbenci v državnih in mednarodnih ustanovah, prevajalci, recenzenti, lektorji.

Skip to content