Slovenistika

Pedagoška smer 2. stopnje

Splošno o programu

Magistrski enopredmetni pedagoški študij slovenistike izhaja iz potreb po teoretičnem poznavanju ter potreb po aplikaciji jezikoslovnih in literarnih znanj s področja preteklega in sodobnega razvoja ter stanja slovenskega jezika, jezikoslovnih teorij 20. stoletja in soočanja slovenskega jezika s slovanskimi, romanskimi in germanskimi jezikovnimi pojavi, razvoja slovenske in tudi svetovne književnosti od začetkov do neposredne sodobnosti ter literarne teorije. Magistrand tako po zaključku študija poleg strokovnih ter teoretskih znanj, ki so osnova za samostojno raziskovalno delo ter za morebitno nadaljevanje študija na 3. stopnji, poseduje tudi vsa potrebna psihološka, pedagoška ter didaktična znanja, spretnosti ter sposobnosti za izvajanje sodobnega pouka slovenskega jezika in književnosti.

Sem profesorica slovenskega jezika na Srednji tehniški šoli Koper. Čeprav se mi zdi, kot da bi bilo včeraj, mineva že šest let, odkar sem zaključila študij na Fakulteti za humanistične študije, in priznati moram, da mi je vedno toplo pri srcu, ko se spomnim časa svojega študija. Ne samo da sem pridobila ogromno znanja, kar mi je prišlo prav pri iskanju zaposlitve, ampak sem si nabrala veliko delovnih izkušenj. Hvala vsem profesoricam in profesorjem, ki so pustili sled v mojem življenju in me izoblikovali v osebo, kakršna sem danes.

ANA JURKOVIČ

Diplomantka študija Slovenistike, profesorica

Naziv in raven kvalifikacije

Magister profesor slovenistike / magistrica profesorica slovenistike (mag. prof. slov.)

8 (SOK), 7 (EOK), druga stopnja

Trajanje in kreditne točke

Program traja 2 leti (4 semestre), študent pridobi 120 ECTS (60 za letnik).

Študijsko področje (KLASIUS-P-16)

0114 izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo

Vpisni pogoji

V pedagoški magistrski študijski program Slovenistika se lahko vpiše:

a) kdor je diplomiral s področja slovenistike na študijskem programu 1. stopnje;

b) kdor je diplomiral z drugih strokovnih področij na študijskem programu 1. stopnje, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;

c) kdor je diplomiral z drugih strokovnih področij na univerzitetnem študijskem programu oz. specialističnem študijskem programu po zaključeni visokošolski strokovni izobrazbi, sprejetim pred 11. 6. 2004, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja oz. z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;

d) kdor je diplomiral na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena izpitov pri študiju prve stopnje.

Ocenjevanje in napredovanje

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Pogoji za napredovanje po programu

Pogoj za napredovanje v višji letnik je, da študent zbere vsaj 54 ECTS iz vpisanega letnika, pri čemer mora imeti za napredovanje v višji letnik opravljene vse obvezne predmete.

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik tudi, če je zbral vsaj 48 ECTS iz vpisanega letnika, če ima za to upravičene razloge, pri čemer mora imeti za napredovanje v višji letnik opravljene vse obvezne predmete. Vlogo študenta obravnava pristojna komisija UP FHŠ.
Študent lahko enkrat ponavlja 1. letnik, če zbere vsaj 30 ECTS tega letnika.

Skip to content