Zgodovina

Dvopredmetna pedagoška smer 2. stopnje

Splošno o programu

Študij zgodovine na 2. stopnji je usmerjen v problemsko poznavanje in obravnavanje zgodovine. Študentje se seznanijo s sodobnimi metodološkimi pristopi in koncepti v mednarodnem zgodovinopisju.

Študentje prek specifičnih izbirnih predmetov lahko poglobijo znanje s področja, ki jih najbolj zanima, od politične do socialne, od kulturne do gospodarske zgodovine Slovenije, Evrope in sveta z možnostjo specifičnih usmeritev znotraj zgodovinopisja.

Poudarek je na poglobljenem razumevanju zgodovinskih problemov, na samostojnem delu s historičnimi viri in na razvijanju raziskovalnih veščin.
Cilj programa je usposobiti diplomante za samostojno opravljanje strokovnega dela na področju zgodovine ter njej sorodnih disciplin, zlasti kulturne dediščine, arhivistike, muzeologije.

Na Zgodovini 2. stopnje na UP FHŠ se lahko študent/ka vpiše na enopredmetni ali dvopredmetni pedagoški študij v kombinaciji z Geografijo. Pri enopredmetnem študiju se študent intenzivneje pripravlja na raziskovalno – znanstveno delo, pri dvopredmetnem pa za učiteljski/profesorski poklic. V obeh primerih je prednost našega študija ta, da poteka v majhnih skupinah. Osredotočeni smo na študenta, stavimo na osebni pristop.

Naziv in raven kvalifikacije

Magister profesor / magistrica profesorica zgodovine (mag. prof. zgo.) in Magister profesor / magistrica profesorica geografije (mag. prof. geo.)

8 (SOK), 7 (EOK), druga stopnja

Trajanje in kreditne točke

Program traja 2 leti (4 semestre), študent pridobi 120 ECTS (60 za letnik).

Študijsko področje (KLASIUS-P-16)

0114 izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo

Vpisni pogoji

V dvopredmetni pedagoški magistrski študijski program Zgodovina se lahko vpiše:

a) kdor je diplomiral s področja zgodovine na študijskem programu 1. stopnje;

b) kdor je diplomiral z drugih strokovnih področij na študijskem programu 1. stopnje, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;

c) kdor je diplomiral z drugih strokovnih področij na univerzitetnem študijskem programu oz. specialističnem študijskem programu po zaključeni visokošolski strokovni izobrazbi, sprejetem pred 11. 6. 2004, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja oz. z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;

d) kdor je diplomiral na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena izpitov pri študiju prve stopnje.

Ocenjevanje in napredovanje

Ocenjevanje poteka v najstrožji zavezanosti profesionalni etiki. Pri priznavanju opravljenih obveznostih pri posameznih predmetih se upošteva naslednja lestvica ocen, ki je primerljiva z ECTS ocenjevalno lestvico:

  • 10 – odlično (izjemni rezultati z zanemarljivimi napakami), ECTS A
  • 9 – prav dobro (nadpovprečno dobro znanje), ECTS B
  • 8 – prav dobro (zelo dobro znanje z odpravljivimi napakami), ECTS C
  • 7 – dobro (dobro znanje z nekaterimi napakami), ECTS D
  • 6 – zadostno (znanje ustreza minimalnim zahtevam), ECTS E
  • od 5 do 1 – nezadostno (znanje ne ustreza zahtevam), ECTS FX

Pogoj za napredovanje v drugi letnik je, da študent opravi študijske obveznosti v obsegu 48 ECTS prvega letnika. Študent lahko enkrat ponavlja 1. letnik, če zbere vsaj 30 ECTS. Drugega letnika ni možno ponavljati. Manjkajoče obveznosti mora študent opraviti do konca naslednjega študijskega leta.

Skip to content