Zgodovina

Opisi predmetov pedagoškega študija

  Predmeti 1. letnika

Angleški jezik 1

Angleščina za geografe v prvem letniku usmeri pogled predvsem v teme fizične geografije in študentu pomaga izluščiti najpomembnejši besednjak s področja geologije, speleologije, vulkanologije, meteorologije in drugih naravnih pojavov. Poleg najpogostejših besednih zvez, ki jih najdemo v poljudnih in polznanstvenih besedilih o geografskih temah, izpostavimo tudi najpogostejše slovnične strukture polznanstvenih in znanstvenih besedil, s tem pa študentom približamo strokovna besedila o geografskih temah, da postanejo bolj razumljiva.

Učenje poteka v manjših skupinah, kar daje več možnosti za govorne vaje in poglobljeno osvajanje novega besedišča in struktur. Pristopi k obravnavi tem s področja fizične geografije se naslanjajo na sodobne vire informacij, na internet in video posnetke avtentičnih angleških govorcev.

  Predmeti 2. letnika

Angleški jezik 2

Angleščina za geografe v prvem letniku usmeri pogled predvsem v teme fizične geografije in študentu pomaga izluščiti najpomembnejši besednjak s področja geologije, speleologije, vulkanologije, meteorologije in drugih naravnih pojavov. Poleg najpogostejših besednih zvez, ki jih najdemo v poljudnih in polznanstvenih besedilih o geografskih temah, izpostavimo tudi najpogostejše slovnične strukture polznanstvenih in znanstvenih besedil, s tem pa študentom približamo strokovna besedila o geografskih temah, da postanejo bolj razumljiva.

Učenje poteka v manjših skupinah, kar daje več možnosti za govorne vaje in poglobljeno osvajanje novega besedišča in struktur. Pristopi k obravnavi tem s področja fizične geografije se naslanjajo na sodobne vire informacij, na internet in video posnetke avtentičnih angleških govorcev.

  Notranje izbirni predmeti

Biogeografija

Predmet študente seznani z osnovnimi pojmi biogeografije, z življenjskimi pogoji in življenjskimi združbami,ki jih odražajo ter z razširjenostjo rastlinstva in bioklimatskimi pasovi na Zemlji. Večja pozornost je namenjena biogeografskim značilnostim Slovenije in rastlinskim združbam, ki so se izoblikovale pod vplivom podnebja in drugih naravnih dejavnikov okolja. Rastlinstvo je obravnavano kot pomemben element okolja, kot pokazatelj različnih naravnogeografskih značilnosti, npr. mikroklimatskih razmer, lastnosti prsti, mokrotnosti zemljišč, onesnaženosti vode in prsti ter kot pokazatelj človekovega poseganja v naravne ekosisteme. Študenti s terenskim delom v naravi spoznavajo rastlinske vrste, ki so značilne za izbrana okolja v Sloveniji.

Skip to content