Angleščina – Kitajščina (Medkulturno jezikovno posredovanje)

Enopredmetna študijska smer 1. stopnje

Domov 5 Dodiplomski študij 5 Angleščina-Kitajščina

O študijskem programu

Študij angleščine in kitajščine v okviru univerzitetnega študijskega programa Medkulturno jezikovno posredovanje ponuja zmagovito kombinacijo dveh najbolj razširjanih jezikov na svetu.

Smer angleščina in kitajščina zato študentom odpre pot spoznavanja in razumevanja dogajanj v osrednjih centrih sodobnega sveta, saj dobro poznavanje teh dveh jezikov omogoči neposredno sporazumevanje v najrazličnejših kulturnih okoljih, kar tudi nudi veliko priložnosti za aktivno in tvorno medkulturno posredovanje in udejstvovanje.

Cilji študija na novi smeri angleščina – kitajščina so zastavljeni visoko, ker študijski program usposablja za prevajanje in medkulturno sporazumevanje med zelo različnimi jezikovnimi in kulturnimi sredinami. Prav zato pa ta študijska smer omogoča študentom intenzivno poglabljanje v kitajščino in njeno kulturo s sodobnimi pristopi, ki ga usmerjajo sinologi in kitajski učitelji, in polletno študijsko izpopolnjevanje na kitajski partnerski univerzi SUIBE v Šanghaju. Poglobljeno študijsko spoznavanje kitajskega jezika in kulture je usmerjeno v hitro pridobivanje sporazumevalne zmožnosti v kitajščini v različnih delovnih okoljih, da študentje pridobijo zmožnost komunikacije, posredovanja in povezovanja med angleško, kitajsko in slovensko kulturo. Smer angleščina – kitajščina tako študentom po diplomi odpira pot do številnih delovnih in poklicnih priložnosti v širokem svetu, zlasti pa ponuja izziv, da s svojim znanjem osvojijo sodobni svet.

Informacije o študijskem programu

Predmetnik
Naziv in raven kvalifikacije

diplomirani mediator jezikov in kultur (UN) oz. diplomirana mediatorka jezikov in kultur (UN); okrajšava: dipl. med. jez. in kult. (UN)

7 (SOK), 6 (EOK), prva stopnja

Trajanje in kreditne točke

Program traja 3 leta (6 semestrov), študent pridobi 180 ECTS (60 za letnik).

Študijsko področje (KLASIUS-P-16)

0231 usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo)

Vpisni pogoji

V univerzitetni študijski program Medkulturno jezikovno posredovanje se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo;

b) kdor je opravil poklicno maturo v enem od štiriletnih srednješolskih programov, ki se:

 • po klasifikaciji KLASIUS-P-16 uvršča v široko področje 02; ali
 • po klasifikaciji FORD uvršča v področje 6; ali
 • po klasifikaciji ARRS uvršča v področje 6; ali
 • po klasifikaciji CERIF uvršča v področje H;

in je opravil izpit iz enega od predmetov splošne mature: angleščina, francoščina, grščina, italijanščina, latinščina, nemščina, ruščina, španščina, sociologija, filozofija, zgodovina, geografija, ekonomija, računalništvo, informatika, slovenščina kot drugi jezik (gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre); izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

V študijski program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so uspešno zaključili enakovredno izobraževanje v tujini.

Za uspešno vključitev v študijski proces se priporoča predznanje angleščine na ravni B2 oziroma predznanje, pridobljeno v okviru tečaja v obsegu 420 ur. Pri drugem tujem jeziku izbor italijanščine omogoča študij na začetni ali nadaljevalni ravni, izbor francoščine in kitajščine pa predvideva študij na začetni ravni.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:

kandidati iz točk a) in c ) bodo izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu 70 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk;

kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk,
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk,
 • uspeh pri maturitetnem predmetu 30 % točk.
Ocenjevanje in napredovanje

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

V drugi letnik študent napreduje ob doseženih 48 ECTS. V tretji letnik študent napreduje ob doseženih 48 ECTS iz predmetov drugega letnika in ob vseh opravljenih izpitih iz prvega letnika.

Pridobljene kompetence in znanja

Študenti v teku študija sledijo predvsem uporabnim predmetom, ki jih izobrazijo za delo v institucijah Evropske unije in drugih institucijah medkulturnega posredovanja, za samostojno delo v prevajalstvu ali pa – ob ustreznih kombinacijah – za poučevanje tujega jezika. Pri tem jim še posebej pomaga spoznavanje sodobnih digitalnih orodij v prevajalstvu in v okoljih medkulturne izmenjave.

1)  Jezikovne in komunikacijske kompetence

Poleg poglabljanja slovenščine, diplomanti usvojijo angleščino kot prvi tuji jezik na ravni C1 po Evropskih smernicah, v drugem tujem jeziku (kitajščina) dosežejo raven B2, v tretjem pa pridobljeno znanje ustreza ravni B1 po okviru SEJO.

2) Prepoznavanje različnih ravni jezikovne rabe

Diplomant je sposoben prepoznavanja razlik, stičnosti in rabe posameznih ravni ter področij znotraj jezikovne rabe (posebnosti poslovne, medijske, umetnostno-kulturološke, tržne in druge komunikacije).

3) Prepoznavanje posebnosti kulture, povezane z rabo jezika

Študenti se usposabljajo za tujejezično komuniciranje ob poznavanju družbeno opredeljenih pravil, oziroma s kulturo določenih pravil o verbalnem in neverbalnem obnašanju.

4) Prepoznavanje družbenega, kulturnega in političnega konteksta

Diplomant razume, kritično vrednoti in sooblikuje kontekst, v katerem deluje ob medkulturnem posredovanju oziroma pri rabi tujih jezikov. Prepoznava in opazuje predvsem sodobne družbene in kulturne pojave, smernice in politike.

5) Sposobnost vodenja skupine in timskega dela

6) analizira možnosti, ob pomoči strokovnjaka ali v skupini tudi išče ustrezne poti za reševanje problemov upravnega in poslovnega komuniciranja v slovenščini in v dveh tujih jezikih.

7) je izurjen v rabi sodobnih tehnologij, usposobljen v rabi raznovrstnih in ne samo poslovnih pisnih zvrsti in govornih oblik sporočanja.

Možnosti zaposlitve

Študijski program je namenjen usposabljanju za prevajanje in jezikovno posredovanje med kitajsko in slovensko kulturo. Skupaj z jezikovnim posredovanjem se študenti usposobijo tudi za delo v institucijah, kjer je potrebno poznavanje specifičnih kulturnih vzorcev, povezanih z medjezikovno komunikacijo. Študenti so po koncu študija usposobljeni tudi za poučevanje jezika v okviru zasebnih institucij. Ob primerni izbiri drugostopenjskega študija se lahko usposobijo tudi za delo v šolstvu ali poglobijo ter specializirajo svoje prevajalsko znanje.

Možni poklici in ustanove, v katerih se lahko diplomanti zaposlijo:

 • Prevajalci v gospodarskih subjektih
 • Svetovalci za sodelovanje s tujino v gospodarskih subjektih
 • Svetovalci v nevladnih organizacijah
 • Organizatorji ali vodiči v turizmu
 • Učitelji v jezikovnih šolah
 • Zaposlitev v institucijah Evropske unije
 • Zaposlitev v prevajalskih agencijah
 • Zaposlitev v časopisnih, televizijskih in radijskih uredništvih,
 • Zaposlitev v založništvu,
 • Zaposlitev v oglaševalskih agencijah
 • Zaposlitev v kulturnih ustanovah
Konfucijeva učilnica Koper (KUK)

Dodiplomski študijski programi

Skip to content