Arheologija

Doktorski študijski program

Domov 5 Doktorski študij 5 Arheologija

Predstavitev študija

Doktorski študijski program Arheologija izhaja iz potreb po teoretičnem poznavanju ter potreb po aplikaciji znanj s področja procesov oblikovanja družbenih struktur, analiz materialne kulture, problemov in procesov zgodovine političnega, kulturnega, socialnega in družbenega dogajanja v kontekstu evropske, sredozemske in svetovne arheologije in zgodovine, ter v prepletu zgodovine slovenskega kulturnega ozemlja in alpsko-jadranskega prostora. Pri tem se študentje podrobneje seznanijo s posebnostmi sredozemskih okolij ter območij stika med sredozemskim, alpskim in osrednje evropskim kulturnim prostorom, kakor tudi z vprašanji aplikativnega razreševanja politično-razvojnih problemov v območjih s posebnimi kulturnimi značilnostmi ter v obmejnih območjih Slovenije in drugod.

Program ohranja celoto potrebnih klasičnih arheoloških in zgodovinskih znanj, a jih obravnava in povezuje na bolj sodoben način. Kronološko pokriva oziroma omogoča izbiro študijskih vsebin od starejše prazgodovine in starih sredozemskih civilizacij, prek antike in srednjega veka, do arheologije novejšega obdobja. Študentu je omogočeno izbiranje vsebin tudi iz drugih podiplomskih programov.

Predmetnik

Opisi predmetov

Oddelek

Informacije o študijskem programu

Naziv in raven kvalifikacije

doktor/doktorica znanosti (dr.)

10 (SOK), 8/2 (EOK), tretja stopnja

Trajanje in kreditne točke

Program traja 3 leta (6 semestrov), študent pridobi 180 ECTS (60 za letnik).

Študijsko področje (KLASIUS-P-16)

0222 zgodovina in arheologija

Vpisni pogoji

V doktorski študijski program se lahko vpišejo kandidati, ki so:

a) diplomirali na študijskem programu 2. stopnje,

b) diplomirali na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004),

c) diplomirali na študijskem programu iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o visokem šolstvu, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami in je trajal 5 let.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali primerljiv študijski program v tujini in ki jim je, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena izpitov na predhodnem študiju (50%) in ocena zaključnega dela (50%).

Pogoji za neposredni vpis v 2. letnik

a) diploma na študijskih programih za pridobitev magisterija znanosti (sprejet pred 11. 6. 2004) ali

b) diploma na študijskih programih za pridobitev specializacije in je kandidat pred tem končal program za pridobitev univerzitetne izobrazbe.

Ob vpisu se kandidatom skladno z zakonom prizna 60 kreditnih točk po ECTS. Prošnjo za prehod obravnava pristojna komisija UP FHŠ. Prehod se opravi na podlagi priznavanja izpitov, ki jih je kandidat opravil v predhodnem študijskem programu. Pri tem se upošteva skladnost učnih vsebin (predmeti in druge sestavine študijskega programa) iz kandidatovega predhodnega študija z učnimi vsebinami doktorskega programa ter primerljivost obsega predmetov v kreditnih točkah.

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena izpitov na predhodnem študiju (50%) in ocena zaključnega dela (50%).

Pridobljene kompetence in znanja

Teoretična usmeritev ter ponudba praktičnih znanj zagotavljata mednarodno aktualnost študijskega programa, ki je tako zanimiv tudi za tuje študente ter predstavlja možnost širjenja slovenskega izobraževalnega sistema na področja severozahodnega Balkana in Evropske unije. Pridobljena znanja omogočajo doktorandom praktično delovanje v okvirih nacionalnih inštitucij, hkrati pa jim omogočajo tudi aktivno vključevanje in zaposlovanje v mednarodnem prostoru.

Pridobljene kompetence:

 • Usposobljenost za znanstveno vrednotenje in interpretiranje arheološke dediščine.
 • Usposobljenost za vodenje najzahtevnejših znanstvenoraziskovalnih projektov.
 • Usposobljenost za samostojne najzahtevnejše terenske in laboratorijske raziskave arheološke dediščine.
 • Samostojnost v raziskovalnem in znanstvenem delu ter učinkovitost v timskem raziskovalnem delu.
 • Sposobnost implementacije inovativnega znanja; raziskave bodo prispevale k napredku znanstvene odličnosti stroke na regionalni, državni in evropski ravni ter pripomogle k ustvarjanju na družbe znanja in prenosa znanja v gospodarstvo.
 • Razvijanje generičnih in trasferičnih spretnostih (usposobljenost za timsko delo in medinstitucionalno povezovanje, vodstvene funkcije, časovni in karierni management ter management materialnih in človeških virov).
 • Sposobnost etične refleksije in poznavanje principov intelektualne lastnine.
Možnosti zaposlitve

Pridobljena naziv in izobrazba omogočata zaposlitev v okviru nacionalnih, pokrajinskih in tematskih muzejev, v enotah Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, visokošolskih in raziskovalnih institucij, v različnih medijih (kulturna uredništva na televizijah, radijskih postajah, časopisih in revijah), v javni upravi, v turistični dejavnosti, v nevladnih organizacijah ter samozaposlitev v kulturi in znanosti.

Poklici in ustanove, v katerih se lahko diplomanti zaposlijo:

 • izobraževalne institucije,
 • muzejski kustos, konservator, kulturni delavec ipd. v:
 • nacionalnih, pokrajinskih in tematskih muzejih ter arhivih,
 • območnih enotah Zavoda za varstvo kulturne dediščine,
 • časopisnih, televizijskih in radijskih uredništvih,
 • založništvu, oglaševalskih agencijah, kulturnih ustanovah (gledališča, knjižnice, kulturni centri …),
 • turizmu in drugih gospodarskih panogah,
 • samozaposlitev v kulturi in znanosti.

Te morda zanima drug program?

Skip to content