Unesco katedra

Domov 5 Raziskovanje 5 Unesco katedra

Predstavitev katedre

The Department of Media Studies commenced work in 2008 when the first students of BA degree programme of Media Studies were enrolled to study whereas the MA programme in Communication and Media has been taught in the Department since 2011. Teaching and research in the

 

 

 

Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem je v partnerstvu s Parkom Škocjanske jame pridobila »UNESCO CHAIR OF INTERPRETATION AND EDUCATION FOR ENHANCING INTEGRATED HERITAGE APPROACHES«.

SLO – UNESCO katedra za interpretacijo in izobraževanje za spodbujanje celostnih pristopov k dediščini avgusta 2021 so na sedežu Unesco v Parizu odobrili ustanovitev nove katedre UNESCO na UP FHŠ.

Katedra zapolnjuje vrzel že obstoječih UNESCO kateder v svetu, saj prepoznava ključ trajnostnega upravljanja dediščine v interpretaciji in izobraževanju prek celostnih dediščinskih pristopov. Strokovni trendi nakazujejo potrebo po vključujočem pristopu pri upravljanja kulturne in naravne dediščine. Glavno vodilo pri tem so participativni in »na vrednotah temelječi« pristopi, ki lahko z vključevanjem skupnosti dosežejo celostno in trajnostno upravljanje tako naravne kot kulturne dediščine. Dejavnosti katedre slonijo na mednarodno uveljavljeni Mednarodni poletni šoli muzeologije in drugih izobraževalnih in raziskovalnih dejavnostih UP FHŠ v prepletu z dejavnostmi slovenske najstarejše UNESCO lokacije – Parkom Škocjanske jame (PŠJ). Z vidika znanstvenih ved katedra pokriva dediščinske študije, antropologijo in kulturne študije, arheologijo, geografijo, zgodovino, medkulturne študije, upravljanje in biologijo.

Kot jedro mednarodne mreže za skupne raziskovalne projekte in izobraževalna platforma bo katedra, izhajajoč iz različnih diskurzov, ki jih obravnavajo raziskave FHŠ in dejavnosti PŠJ, razvijala pristope in veščine za interpretacijo in izobraževanje o dediščini v celostni perspektivi, s čimer želi preseči umetna ločevanja dediščine (naravna/kulturna; snovna/nesnovna; avtoriziran/alternativni dediščinski diskurz itd.). Z inovativnim načinom izobraževanja (študentov in širše javnosti) je namen katedre presegati stereotipne delitve med naravo in kulturo, narodi in etnijami, strokovnimi sektorji, ki se ukvarjajo z dediščino itd., ter spodbujati vključevanje, sodelovanje, zavedanje, empatijo in mir. Glavni cilj je razvijati interpretacijo in izobraževanje za strokovnjake in širšo javnost v okviru celostnega pristopa do dediščine.

VEČ O KATEDRI

Nosilni instituciji UNESCO katedre, UP FHŠ in Park Škocjanske jame se dopolnjujeta s svojimi bogatimi izkušnjami v povezovanju različnih dediščinskih razprav in pristopov: UP FHŠ z interdisciplinarnim pristopom do različnih dediščinskih diskurzov na etnično spornih ozemljih in glede različnih zvrsti dediščine, PŠJ pa z izkušnjami v celostnem upravljanju dediščine in narave preko vključevanja različnih deležnikov in skupnosti. Obe instituciji se zavzemata za preseganje delitve med naravno in kulturno dediščino: medtem ko PŠJ izhaja iz varstva naravnih vrednot in naravne dediščine, ki ji dodaja kulturno komponento, UP FHŠ izhaja iz posvečanja kulturni dediščini, ki jo raziskuje celostno, vključujoč tudi razsežnosti varstva narave. V katedri UP FHŠ nastopa kot uradna izobraževalna ustanova na področju dediščine, z interdisciplinarnim povezovanjem arheologije, antropologije, umetnostne zgodovine, zgodovine, geografije, konservatorstva, muzeologije, dediščinskega turizma, medkulturnih študijev in upravljanja dediščine; PŠJ pa predstavlja središče neformalnega izobraževanja širše javnosti prek programov UNESCO, MAB, Ramsar itd. S svojim sodelovanjem instituciji prepletata teorijo in prakso, kar predstavlja izhodišče trajnostnega izobraževanja. Cilji UNESCO katedre se dopolnjujejo s cilji in raziskavami UP programske skupine FHŠ na temo dediščine.

CILJI KATEDRE

Specifični cilji katedre so:

  • oblikovati oblike interpretacij, ki presegajo stereotipne delitve na področju dediščine;
  • promovirati nove pristope v upravljanju in ohranjanju dediščine ter promocije le-te prek participacije in vključevanja tradicijskega znanja v razvojne strategije;
  • aktivno sodelovati pri implementaciji in definiciji novih smernic in politik na področju ohranjanja, varstva in monitoringa dediščine, s poudarkom na preprečevanju konfliktov in v smeri trajnostnega razvoja;
  • prenos znanja prek mednarodnih in čezmejnih aplikativnih ter raziskovalnih projektov.

Vodja katedre je dekanja UP FHŠ red. prof. dr. Irena Lazar, pri njenem osnovanju so sodelovale tudi doc. dr. Neža Čebron Lipovec, izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget, doc. dr. Zrinka Mileusnić in izr. prof. dr. Alenka Tomaž (iz Oddelka za arheologijo in dediščino ter Oddelka za antropologijo in kulturne študije), v sodelovanju s Parkom Škocjanske jame. Nastanek katedre je podprlo 30 uveljavljenih nacionalnih in mednarodnih institucij z vsega sveta, od univerz, obstoječih UNESCO kateder do strokovnih združenj.

POROČILO O DELOVANJU

UNESCO katedra za interpretacijo in izobraževanje za spodbujanje celostnih pristopov k dediščini, ki deluje od novembra 2021 v okviru Univerze na Primorskem, je v letu 2022 zaključila prvo leto aktivnega in pestrega delovanja. Vzpostavili smo sodelovanje z več Unesco katedrami, ki delujejo na sorodnih področjih, Unesco šolami po Sloveniji, intenzivno smo sodelovali z Unesco pisarno v Benetkah (Unesco Venice) in pri njihovih aktivnostih, z združenjem Interpret Europe načrtujemo mednarodno konferenco, ki bo potekala maja 2023 v Romuniji, vključili pa smo se tudi v Unitwin mrežo World Heritage and Tourism. V letu 2023 bomo na Fakulteti za humanistične študije s sodelovanjem Unesco katedre prvič razpisali študijski program Kulturna dediščina tudi v angleškem jeziku.

  • V marcu smo v okviru dveh predavanj 3. in 10. marca 2022 gostili dr. Kathrin Pabst, ki se ukvarja s problematično in zamolčano dediščino. V prvem predavanju “Let Them Finally Be Heard!” How Integrating a Multiplicity of Voices May Lead to More Inclusive, Peaceful and Sustainable Societies« je govorila o tem kako poslušanje vseh glasov void k bolj vključujoči, mirni in trajnostni družbi, nato pa v predavanju “Many considerations to make – many needs to balance”. Moral challenges professionals could face when working with contested or sensitive histories and how to address them spregovorila še o izzivih za raziskovalce, ki se srečujejo z občutljivo dediščino.
  • Prvi teden septembra je v Kopru med 5. in 9. 9. 2022 potekala že 14. Mednarodna poletna šola muzeologije. Predavanja in delavnice na temo Moč Muzejev so zbrali številne domače in tuje predavatelje in 30 udeležencev iz Slovenije in tujine.
  • Sledila je mednarodna Delavnica o participativnih pristopih h konserviranju grajene dediščine v kateri smo gostili dr. Setho Low iz ZDA in se je odvijala med 21. in 27. 9. 2022. Delavnica, ki je vključevala predavanja, terenske oglede in evalvacije, se je osredotočala na etnološko-antropološke metode za potrebe ohranjanja stavbne dediščine.
  • Na vabilo Unesca pa se je predstojnica katedre konec septembra udeležila svetovne konference MONDIACULT (28. – 30. 9. 2022), ki je potekala v Mexico Cityju v Mehiki.

Dr. Irena Lazar je strnila misli med obiskom konference: “Konferenca je naslovila in odprla številna vprašanja kulture in kulturnih politik in ob tem tudi pomen vključevanja kulturne dediščine v kurikule izobraževanja na vseh ravneh, tudi v proces vseživljenjskega učenja. To je posebej pomembno za našo UNESCO katedro in UP FHŠ, saj delujemo na tem področju in izpostavljeno potrjuje naše usmeritve. Kultura kot skupno javno dobro mora biti dosegljiva za vse in tu se posebej izpostavlja vključevanje lokalne skupnosti. S tem vzpostavljamo odnos do kulture in dediščine ter njeno spoštovanje.”

Udeleženci so ob zaključku sprejeli novo agendo kulturnih politik, ki se je oblikovala med konferenco, njen cilj je oblikovati močnejši in odpornejši kulturni sektor, ki bo v celoti zasidran v perspektivah trajnostnega razvoja ter spodbujanju solidarnosti, miru in varnosti.

BILTEN SLOVENSKE NACIONALNE KOMISIJE ZA UNESCO

Bilten januar/februar 2023
Bilten junij 2022
Bilten april 2022
Bilten marec 2022

Kontakt

Predstojnica katedre

Prof. dr. Irena Lazar

irena.lazar@fhs.upr.si

Skip to content