Kulturni študiji in antropologija

Študijski program 2. stopnje

Domov 5 Magistrski študij 5 Enopredmetna smer 5 Kulturni študiji in antropologija

O študijskem programu

Program Kulturni študiji in antropologija je edini v Sloveniji, ki povezuje antropologijo, etnologijo in kulturne študije, ter študente usposablja za preučevanje družbenih in kulturnih procesov. Je interdisciplinarno zasnovan in tematsko poglablja in specificira področje kulture in družbenosti.

Programske vsebine vključujejo študij preteklega in sodobnega vsakdanjega življenja, migracij, religije, postkolonializma, spolov, vprašanje družbenega razvoja, popularne kulture, tradicije, dediščine itd. Študentje se na izkustven način srečajo s (post)jungovskimi študiji, preučevanjem ustvarjalnosti, igre in (samo)uprizarjanja v kulturi. Poudarek je na epistemologiji, kvalitativnem raziskovanju in primerjalnih analizah sodobnih in preteklih družb in kultur. Z geografskega vidika študij pokriva družbene pojave širše, se pa v skladu s tekočimi raziskavami na oddelku osredotoča predvsem na slovenski in evropski prostor, Sredozemlje in Ameriko ter njene staroselske kulture.

Predmetnik

Opisi predmetov

Oddelek

Informacije o študijskem programu

Naziv in raven kvalifikacije

Magister/magistrica kulturologije in antropologije (mag. kult. in antr.)

8 (SOK), 7 (EOK), druga stopnja

Trajanje in kreditne točke

Program traja 2 leti, študent pridobi 120 ECTS (60 za letnik)

Študijsko področje (KLASIUS-P-16)

0314 sociologija in študiji kultur

Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Kulturni študiji in antropologija se lahko vpiše:

a) kdor je diplomiral s področja humanistike ali družboslovja na študijskem programu 1. stopnje; ali

b) kdor je diplomiral s področja humanistike ali družboslovja na univerzitetnem študijskem programu oz. specialističnem študijskem programu po zaključeni visokošolski strokovni izobrazbi, sprejetim pred 11. 6. 2004;

c) kdor je diplomiral z drugih strokovnih področij na študijskem programu 1. stopnje, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;

d) kdor je diplomiral z drugih strokovnih področij na univerzitetnem študijskem programu oz. specialističnem študijskem programu po zaključeni visokošolski strokovni izobrazbi, sprejetim pred 11. 6. 2004, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja oz. z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program;

e) kdor je diplomiral na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena izpitov pri študiju prve stopnje.

Pridobljene kompetence in znanja

Študij diplomante usposablja za prepoznavanje, analiziranje, razumevanje in interpretiranje sodobnih fenomenov kulturnega in družbenega sveta v najširšem smislu; nadgrajevanje empiričnega (z različnimi metodami terenskega in kvantitativnega dela) ter teoretičnega znanja s področja humanistike in družbenih ved v smeri specialističnega poznavanja antropoloških, etnoloških in kulturoloških fenomenov; interdisciplinarno povezovanje znanja iz omenjenih ved; razumevanje etničnih, religijskih, družbenih, ritualnih pojavov in kulturnih pojavov.

Posamezne pridobljene kompetence:

 • Razumevanje odnosa med teorijo in prakso: kritična usposobljenost ovrednotenja pridobljenih splošnih teoretičnih znanj in načel z izhodišči in izpeljavo na specifičnem področju in v praksi;
 • usposabljanje za izvedbo kvalitativnih humanističnih raziskav in s tem povečanje možnosti za pridobivanje drugih kvalitativnih raziskav, ki so povezane s humanističnimi znanostmi, kar omogoča večjo zaposljivost in možnosti za nadaljnje izobraževanje;
 • razvijanje sposobnosti za iskanje relevantnih empiričnih in teoretskih informacij.
Možnosti zaposlitve

Zaradi široko zastavljene vsebine študija in aktivnega sodelovanja pri raziskovanju program ponuja številne možnosti zaposlitve na različnih področjih, kot so upravljanje in strokovna dela v zvezi z družbenimi procesi v javnih institucijah in v nevladnih organizacijah, strokovna dela v raziskovalnih in muzejskih ustanovah, usposabljanje s pomočjo uprizoritvene umetnosti pa omogoča delovanje na področju kulture in umetnosti.

Možnosti zaposlitve:

 • Sodelavec v raziskovalnih in pedagoških ustanovah;
 • Zaposleni v etnoloških ustanovah, muzejih in spomeniško-varstvenih službah;
 • Strokovnjak v sodobnem trženju kulture in dediščine;
 • Zaposleni v kulturi;
 • Sodelavec v nevladnih organizacijah na področju turizma;
 • Diplomat;
 • Strokovnjak v zdravstvenih, socialnih, medijskih in drugih ustanovah, na mestih, ki potrebujejo antropološke vsebine;
 • Zaposleni v medijih.

Študij se mi je zdel zelo dinamičen in interdisciplinaren, saj vključuje tudi področja iz zgodovine, geografije, politike, umetnosti, filozofije in celo psihoanalize. V sklopu Erasmus študijske mednarodne izmenjave sem opravil en semester na oddelku za performativne študije na Malti. Še danes se spominjam zelo zanimivega predavanja, kjer je profesor primerjal balijske petelinje boje s klasičnim zahodnim gledališčem. V magistrski nalogi sem obravnaval  specifično gledališko skupino iz Trsta, sodelujoči so bili namreč vsi nekdanji uporabniki psihiatrije.

GREGOR CERGOL

Diplomant 1. in 2. stopnje programa Kulturni študiji in antropologija, vzgojitelj v strokovnem centru Planina pri Postojni

Magistrski študijski programi

Skip to content