Različnost v enotnosti. Materialni svet pozne bronaste dobe.
Domov E Raziskovanje E IAD E Različnost v enotnosti. Materialni svet pozne bronaste dobe.
Izhajajoč iz narave kulturne variabilnosti pozne bronaste dobe oziroma kulture žarnih grobišč (opazovane v času in prostoru), bo predloženi projekt preučeval hitrost sprememb in relativno pomembnost kulturne kontinuitete ter diskontinuitete (poselitve in pokopavanja na najdiščih). Jedro projekta bodo tvorile raziskave grobišč in naselbin iz pozne bronaste dobe na področju vzhodne Slovenije in severne Hrvaške.

Šifra projekta: BI-HR / 20-21-032
Vrsta projekta: Bilateralni projekt (Slovenija-Hrvaška)
Nosilci projekta: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Institut za arheologiju, Zagreb
Vodja projekta: izr. prof. dr. Martina Blečić Kavur
Vodja partnerske institucije: dr. Daria Ložnjak Dizdar

Vir financiranja: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Raziskovalno področje (ARRS): 6.02 Humanistika / Arheologija
Trajanje projekta: 1. 1. 2020–31. 12. 2021


 

 

Opis projekta:

Projekt bo odgovarjal na vprašanja zakaj je bilo dokumentirano tako veliko raznolikosti v materialni kulturi, organizaciji rabe pokrajine/prostora in strukturi pokopov tako istočasno v širšem prostoru kot tudi diahrono v času na posamezni lokaciji. Poglavitno znanstveno izhodišče bo sodobna antropološka metodologija interpretacije. Za razliko od tradicionalnih kulturnozgodovinskih metodologij pojasnitev, katere vidijo raznolikost kot veliki skupek ločenih lokalnih enot (kultur/skupin) se bo kulturno raznolikost pojasnjevalo kot simptom spremenljivega in medsebojno povezanega sveta pozne bronaste dobe.

V tej perspektivi bo življenje v preteklosti opazovano kot oblikovano od sistema oziroma sistemov odnosov – družbenih in ekoloških. Prav tako pa bo preko arheoloških analiz življenje posameznika, dialektičnega posameznika ter družb (družb živih in skupnosti mrtvih) opazovano kot metamorfično, vzročno in interaktivno. Gre za dejstvo, da je učenje kulture, to je sprejemanje družbenih form kot so ideje, podobe, zgodbe, navade in strukture odnosov uporabljeno fleksibilno za dosego ciljev. To pomeni, da so družbene oblike, odraz katerih lahko za pretekle družbe prepozna arheologija repozitorij fleksibilnih, adaptabilnih in plastičnih orodij, ki omogočajo spretno in ustrezno uporabo v nepredvidljivih okoliščinah.

Več o projektu na www.codsol.org

GOST UP: Vesna Bikić

Vesna Bikić se kot zaposlena na Arheološkem inštitutu v Beogradu, posveča študiju srednjega veka...

Skip to content