Domov 9 Projekti 9 IMŠ 9 LanGuide – Language Guidance Tool for Improving Language Knowledge

LanGuide – Language Guidance Tool for Improving Language Knowledge

1. septembra, 2019

Vrsta projekta: Mednarodni projekt
Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
Vodja projekta: doc. dr. Neva Čebron
Partnerske institucije: Univerza v Zadru; Univerza na Reki; Transilvania University of Brașov; Mälardalen University; University of Castilla-La Mancha
Sodelujoča raziskovalka na UP FHŠ: izr. prof. dr. Martina Blečić Kavur

Vir financiranja: Erasmus+, KA203 action – Strateško partnerstvo v visokem šolstvu
Trajanje projekta: 1. 9. 2019–30. 8. 2022


 

 

Opis projekta:

Projekt LanGuide sledi evropski jezikovni politiki, ki želi spodbujati mobilnost in medkulturno sporazumevanje v visokošolskem prostoru, zato učenje več jezikov in večjezičnost tvori pomemben steber jezikovne politike Evropske unije (EU). Zastavili smo di namreč cilj, da bo vsak državljan Evropske skupnosti poleg materinega jezika obvladal še najmanj dva druga jezika. V skladu s premisami visokošolske prenove v EU je projekt LanGuide usmerjen v internacionalizacijo akademskega okolja, ki se pri učenju naslanja na računalniško podprto tehnologijo, da ustvari prožne učne poti, prilagojene uporabnikovim potrebam in ciljem.

Projekt LanGuide povezuje 6 projektnih partnerjev iz jezikovno in geografsko različnih delov Evrope. Vse partnerske visokošolske ustanove so usmerjene v jezikovno usposabljanje in razvoj računalniških tehnologij, zato je sodelovanje vseh partnerjev bistveno pri razvijanju skupne metodologije, vodnika, ki se osredotoča na različne strokovne jezike. Metodološki vodnik, ki naj pomaga pri pridobivanju jezikovnih spretnosti za različne strokovne domene, bo nastal kot plod sodelovanja in znanja vseh partnerjev najprej za učenje angleščine, nato pa še za jezike, iz katerih izhajajo partnerji. Zasnovan je na treh ravneh jezikovnega znanja in bo vodil učenje preko aplikacije za mobilni telefon, za kar bomo razvili novo programsko opremo.

Poleg tega bo projekt LanGuide imel tudi svojo spletno stran, na kateri se bodo študentje, učitelji ali administrativno osebje lahko tudi učili jezikov, ali prebrali članke o nastanku, razvoju, metodah in principih učenja jezikov v okviru projekta LanGuide, kakor tudi o uspešnosti implementacije teh principov in o projektih dosežkih.  Metodologija, ki jo bomo uporabili v projektu, sledi delitvi v posamezne aktivnosti, osredotoča pa se predvsem v izdelavo skupnih pristopov, ki bodo tvorili smernice za učenje strokovnih jezikov različnih strok, na različnih ravneh v vseh jezikih. Univerzalno metodologijo bomo uporabili najprej za učenje angleščine, nato pa še za učenje jezikov iz okolji partnerjev. Ko bomo razdelali metodologijo, bomo te principe vnesli v jezikovno orodje, da jo preizkusimo s kontrolnimi skupinami. Rezultat projektnega dela bo nova programska oprema in mobilna aplikacija, ki učeče vodi pri učenju angleščine in jezikov, od koder prihajajo projektni partnerji. Poleg tega bomo postavili tudi spletno stran, ki bo plod sodelovanja vseh projektnih partnerjev, gostovala pa bo na spletni strani Univerze na Primorskem (UP), Slovenija.

Omenimo še, da bodo rezultati skupnega dela tudi učna gradiva za angleščino in za jezike projektnih partnerjev, kakor tudi izdelava univerzalne metodologije za nadaljnji razvoj in implementacijo projekta. Učinki projekta se bodo izkazovali pri dejanski rabi jezikovnega orodja za učenje jezikov (programska oprema in mobilna aplikacija) med ciljnimi skupinami (visokošolske ustanove: študentje, učitelji, administrativno osebje) na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Dolgoročno pa bo projekt doprinesel v smislu univerzalne metodologije, ki jo bo mogoče uporabiti za učenje različnih strokovnih jezikov v različnih jezikih, saj bodo učna gradiva, metodologija, programska oprema in mobilna aplikacija zastavljeni trajnostno, dopolnjevala pa jih bo znanstvena monografija, kar bo vse dostopno javnosti brezplačno na spletni strani projekta LanGuide.

Spletna stran projekta


Descrizione del progetto

In linea con la politica linguistica dell’UE e i suoi sforzi per promuovere la mobilità e la comprensione interculturale, l’acquisizione delle lingue e il multilinguismo rappresentano degli elementi importanti, che promuovono la conoscenza di 2 lingue oltre alla madrelingua. In linea con il background linguistico della politica dell’UE, il progetto “LanGuide” si concentra sull’internazionalizzazione dell’educazione, sull’uso crescente dell’apprendimento digitale e sul sostegno alla creazione di percorsi di apprendimento flessibili in linea con le esigenze e gli obiettivi degli utenti.


Project description

In line with EU language policy and its efforts to promote mobility and intercultural understanding, language acquisition and multilingualism represent important elements of the EU’s language policy, promoting the knowledge of 2 languages in addition to the mother tongue. In line with the linguistic background of the EU policy the project “LanGuide” is focused on internationalised education, growing use of digital learning, and supporting the creation of flexible learning pathways in line with users’ needs and objectives.


Predstavitev mobilne aplikacije LanGuide na poletni šoli Halo, tukaj slovenski Mediteran!

Koper, 12. 7. 2022 – Poletna šola Halo, tukaj slovenski Mediteran! nam je ponudila edinstveno priložnost, da predstavimo mobilno aplikacijo LanGuide in projekt LanGuide tudi širši mednarodni javnosti. Na UP FHŠ smo v okviru peojekta LanGuide namreč razvili pripomoček za izpopolnjevanje ali učenje tujih jezikov, in sicer angleščine, italijanščine, španščine, hrvaščine, romunščine in slovenščine. Najobsežnejši korpus vaj pa je namenjen prav učenju slovenščine na začetni in nadaljevalni ravni in so ga izdelale slavistke mag. Nika Pavletič, doc. dr. Klara Šumenjak in doc. dr. Jana Volk. Učna gradiva smo izdelali posebej za študente, visokošolske učitelje in administrativno osebje. Jezikovne vsebine, ki jih projekt predlaga, so usmerjene v izpopolnjevanje polstrokovnega besednjaka in v sporazumevanje na področju mobilnosti, računalništva, administrativnega in znanstvenega jezika. Vse to je prosto dostopno na mobilni aplikaciji LanGuide (https://languide.si/en/the-languide-app).

Skip to content