Slovenistika

Doktorski študijski program

Splošno o programu

Študij izhaja iz potreb po teoretičnem poznavanju ter potreb po aplikaciji jezikoslovnih in literarnih znanj s področja preteklega in sodobnega razvoja ter stanja slovenskega jezika, jezikoslovnih teorij 20. stoletja in soočanja slovenskega jezika s slovanskimi, romanskimi in germanskimi jezikovnimi pojavi, razvoja slovenske in tudi svetovne književnosti od začetkov do neposredne sodobnosti ter literarne teorije. Pri tem študentje podrobneje obravnavajo jezikovne, literarne in druge kulturološke posebnosti slovenskih obmejnih in kulturno stičnih področij, s posebnim poudarkom na prostoru med Alpami in Jadranom, ter nekatere ključne elemente slovenske kulture z zgodovinskih, geografskih in antropoloških oz. kulturoloških vidikov, tudi v primerjavi z drugimi kulturami.

Moja dolgoletna želja, da bi se s pisanjem ukvarjala poklicno, se je uresničila. Do sedaj sem izdala tri knjige, dve kratkoprozni zbirki in roman. V prvi vrsti bi rekla, da sem se med študijem naučila kritično brati svoja besedila in jih piliti. Veliko znanja sem pridobila na področju naratologije in pripovednih tehnik in kako jih uporabljati. Znanja pa ne uporabljam le pri svojem pisanju, temveč tudi pri vodenju delavnic kreativnega pisanja, torej ga na nek način delim naprej. Poleg kreativnega pisanja pa sem med študijem na FHŠ pridobila veliko znanja tudi na drugem področju, s katerim se poklicno ukvarjam, tj. lektoriranje. V sklopu modula kreativno pisanje smo imeli na voljo nekaj izbirnih predmetov iz študija slovenistike in med drugim sem izbrala tudi predmet Lektoriranje, kjer smo študenti oz. študentke pridobile zares veliko praktičnih izkušenj in znanja.

ANJA MUGERLI

Diplomantka študija Uprizoritvene študije in kreativno pisanje, pisateljica, Alumni ambasadorka FHŠ

Naziv in raven kvalifikacije

doktor/ doktorica znanosti (dr.)

10 (SOK), 8 (EOK), tretja stopnja

Trajanje in kreditne točke

Program traja 3 leta, študent pridobi 180 ECTS (60 za letnik).

Študijsko področje (KLASIUS-P-16)

0232 književnost in jezikoslovje

Vpisni pogoji

V doktorski študijski program slovenistika se lahko vpiše:

a) kdor je diplomiral na študijskem programu 2. stopnje;

b) kdor je diplomiral na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski program sprejet pred 11. 6. 2004);

c) kdor je diplomiral na študijskem programu za pridobitev specializacije in je kandidat pred tem končal visokošolski strokovni študijski program (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004), če pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti kandidat opravi pred vpisom v doktorski študijski program;

d) kdor je diplomiral na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS in je trajal 5 let;

e) kdor je diplomiral na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.

Za vpis v študijski program 3. stopnje Slovenistika morajo kandidati izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B1 glede na Skupni evropski jezikovni okvir (SEJO) z ustreznim potrdilom.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva ocena zaključnega dela na predhodni stopnji študija (40 %) in povprečna ocena izpitov (60 %).

Ocenjevanje in napredovanje

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Skip to content