Jezik in medkulturnost

Doktorski študijski program

Splošno o programu

Doktorski študij Jezik in medkulturnost se izvaja kot samostojen študijski program UP FHŠ, kot skupni mednarodni doktorski študijski program (Double PhD Degree Program) v sodelovanju z Univerzo Ca’ Foscari iz Benetk (Italija) ali kot mednarodni študijski program s pridobitvijo dvojne diplome (Joint Research PhD Thesis) v sodelovanju z institucijami, s katerimi ima UP FHŠ sklenjen sporazum.

Zasnovan je kot poglobitev in nadgradnja drugostopenjskega magistrskega študija jezikov (italijanščina, angleščina, francoščina) in jezikovnega posredovanja in prevajanja. Njegov cilj je oblikovanje vrhunsko usposobljenih znanstvenikov raziskovalcev ter pedagoških in drugih delavcev, usposobljenih za mednarodno primerljivo raziskovanje aktualnih teoretskih in praktičnih problemov na področju jezikov in kultur.

Zasnovan je na način, da so v večjem deležu organizirane oblike študija predvidene v prvi fazi trajanja študija, proti zaključku pa narašča delež, namenjen raziskovalnemu delu in pripravi doktorske disertacije.

Doktorski študijski program 3. stopnje Jezik in medkulturnost ponuja študentu poglobljeno usposabljanje na področju književnih, jezikoslovnih, didaktičnih, medkulturnih in prevajalskih ved ter specialistična metodološka, teoretična in kritična znanja na področju jezika in kulture. V času študija bo tako študent razvil sposobnosti preučevanja izvirnih tem lastnega študijskega področja, pri čemer bo samostojno prepoznal ustrezne strategije poglobljenega preučevanja in metodološke obdelave izbranega raziskovalnega problema. Ob samostojnem raziskovalnem delu bo razvil kritične sposobnosti uporabe osnovnih informacijskih orodij.

Oggi sono ricercatrice all’Istituto di studi etnici (Inštitut za narodnostna vprašanja) a Lubiana. Tra i miei ambiti di ricerca figurano gli studi etnici, la tutela delle minoranza e la politica linguistica; nell’ambito del mio lavoro, partecipo anche a convegni e collaboro con altri istituti di ricerca europei.

Per me il mestiere della ricercatrice è il più bello del mondo, perché ogni giorno mi ritrovo davanti a nuove sfide, a volte non solo lavorative, ma anche personali, che mi permettono di perfezionarmi e di ampliare il mio sapere.

LARA SORGO

Doktorica znanosti, doktorski program: Jezik in medkulturnost, raziskovalka

Naziv in raven kvalifikacije

doktor/ doktorica znanosti (dr.)

10 (SOK), 8 (EOK), 3. stopnja

Trajanje in kreditne točke

Program traja 3 leta (šest semestrov), študent pridobi 180 KT (60 za letnik).

Študijsko področje (KLASIUS-P-16)

0230 jeziki, podrobneje neopredeljeno

Vpisni pogoji

V doktorski študijski program Jezik in medkulturnost se lahko vpiše:

a) kdor je diplomiral na študijskem programu 2. stopnje;

b) kdor je diplomiral na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski program sprejet pred 11. 6. 2004);

c) kdor je diplomiral na študijskem programu za pridobitev specializacije in je pred tem končal visokošolski strokovni študijski program (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004), če pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti kandidat opravi pred vpisom v doktorski študijski program;

d) kdor je diplomiral na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS in je trajal 5 let;

e) kdor je diplomiral na primerljivem študijskem programu v tujini , po katerem je kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.

Pred vpisom v program je potrebno pridobiti soglasje predvidenega mentorja.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva:

1) povprečna ocena vseh učnih enot na predhodnem študiju (50 %),

2) ocena, dosežena na ustnem izbirnem izpitu (intervju) pred komisijo (50 %).

Obveznosti izbirnega izpita se lahko v obsegu do 30 % nadomestijo z dosežki na znanstvenem in strokovnem področju, ki so razvidni iz vloge kandidata za vpis na študij (osnovni podatki o kandidatu).

Ocenjevanje in napredovanje

Ocenjevanje

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: 10 (odlično); 9 (prav dobro: nadpovprečno znanje, vendar z nekaj napakami); 8 (prav dobro: solidni rezultati); 7 (dobro); 6 (zadostno: znanje ustreza minimalnim kriterijem); 5–1 (nezadostno). Kandidat uspešno opravi izpit, če dobi oceno od zadostno (6) do odlično (10).

Pogoji za napredovanje

Pogoj za napredovanje v drugi letnik je, da študent zbere vsaj 45 ECTS prvega letnika. Opravljen mora imeti obvezni in dva izbirna predmeta.

Študent se lahko izjemoma vpiše v drugi letnik tudi, če je zbral vsaj 30 ECTS iz vpisanega letnika, če ima za to upravičene razloge, pri čemer mora imeti za napredovanje v višji letnik opravljen obvezni predmet. Vlogo študenta obravnava pristojna komisija UP FHŠ.

Pogoj za napredovanje v tretji letnik je, da študent: 1) opravi vse obveznosti prvega letnika, 2) v drugem letniku opravi: skupni doktorski seminar (5 ECTS), prijavi temo doktorske disertacije, opravi javno predstavitev in dobi soglasje k predlagani temi doktorske disertacije (5 ECTS) in opravi vsaj 35 ECTS znotraj učne enote Raziskovalno delo in priprava disertacije.

Študent se lahko izjemoma vpiše v tretji letnik tudi, če je 1) opravil vse obveznosti prvega letnika, 2) v drugem letniku opravil: skupni doktorski seminar (5 ECTS), prijavil temo doktorske disertacije, opravil javno predstavitev in dobil soglasje k predlagani temi doktorske disertacije (5 ECTS) ter opravil vsaj 20 ECTS znotraj učne enote Raziskovalno delo in priprava disertacije, če ima za to upravičene razloge. Vlogo študenta obravnava pristojna komisija UP FHŠ.

Študent lahko enkrat ponavlja 1. in 2. letnik, če zbere vsaj 30 ECTS tega letnika.

Skip to content