8 – Koper – Dolinska cesta II
Domov E Raziskovanje E IAD E 8 – Koper – Dolinska cesta II
Zaradi gradbenih posegov v prostor je bilo na lokaciji Dolinska cesta v Kopru na parc št. 2014/29, 2014/31, 2014/32, 2014/33, 2014/34, 2014/35, 2014/37, 2014/38, 2014/39, 2014/40, 2014/41, 2014/42, 2014/44, 2014/45, 2014/46, 2014/47, 2014/30, 2014/36, 2014/43 in 2014/48 k.o. Koper predpisano arheološko strojno sondiranje, ki ga je za naročnika izvedel Inštitut za arheologijo in dediščino, Fakultete za humanistične študije, Univerze na Primorskem.

Naročnik: zasebni investitor.
Izvajalec: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Inštitut za arheologijo in dediščino, Titov trg 5, 6000 Koper
Odgovorna oseba izvajalca: doc. dr. Alenka Tomaž, univ. dipl. arheol.
Vodja raziskave: doc. dr. Alenka Tomaž, univ. dipl. arheol.
Datum izvedbe terenskih del: 325. 7. 2018 – 26. 7. 2018.
Koda raziskave: 18-0256.

 

Z arheološkim strojnim izkopom 7 testnih sond v skupni površini 42 m2, smo evidentirali stratifikacijo geoloških plasti in sledi recentnih posegov. Glede na rezultate testnega sondranja kakor tudi analizo drobnega gradiva lahko predvidevamo, da je bil predvsem vzhodni del območja raziskave uporabljan že v rimskem času, čeprav sledi rimskodobnih objektov ali plasti ni bilo odkritih. Rimskodobne najdbe so nahaja le v sekundarnem kontekstu v sondah 5 in 6 na skrajnem vzhodnem robu raziskanega dela območja. Ta del obravnavanega prostora morda lahko razumemo tudi kot del rimskodobne kulturne krajine z manjšim poselitvenim potencialom, ki je bil ob priliki nasipavanja terena poškodovan. Lokaciji, kjer so bile odkrite rimskobne najdbe, sta tudi sicer najbližje območju, oziroma cesti, kjer so bile že v preteklosti odkrite rimskodobne najdbe najdišča Koper – Arheološko najdišče Pri Angelu (EŠD 16581).

GOST UP: Vesna Bikić

Vesna Bikić se kot zaposlena na Arheološkem inštitutu v Beogradu, posveča študiju srednjega veka...

Skip to content