Slovenska zgodovina v malem: kontinuitete in spremembe v vaški skupnosti v dolgoročni perspektivi (Tomaj, 16.-20. stoletje)
Domov E Raziskovanje E IMŠ E Slovenska zgodovina v malem: kontinuitete in spremembe v vaški skupnosti v dolgoročni perspektivi (Tomaj, 16.-20. stoletje)
Z raziskavo nameravamo pokazati kompleksnost in dinamičnost kmečke družbe skozi daljše časovno obdobje od 16. do 20. stoletja. Poudarek želimo dati internim dinamikam in procesom ter obenem vplivom in odzivom na širše družbene, gospodarske, kulturne in politične procese, v konstantnem razmerju do elementov kontinuitete.

Šifra projekta: J6-3143
Vrsta projekta: Temeljni raziskovalni projekt
Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Inštitut za medkulturne študije
Vodja projekta: prof. dr. Aleksander Panjek
Sodelujoči na UP FHŠ: doc. dr. Lev Centrih, doc. dr. Polona Sitar, Karin Bandelj
Sodelujoči na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU: prof. dr. Aleksej Kalc, doc. dr. Miha Zobec
Sodelujoči na Inštitutu za novejšo zgodovino: doc. dr. Jurij Hadalin, dr. Meta Remec, prof. dr. Žarko Lazarević

Vir financiranja: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Raziskovalno področje (ARRS): 6.01 Humanistika / Zgodovinopisje
Trajanje projekta: 1. 10. 2021–30. 9. 2024

SICRIS


 

 

Predstavitev projekta:

Z raziskavo nameravamo pokazati kompleksnost in dinamičnost kmečke družbe skozi daljše časovno obdobje od 16. do 20. stoletja. Poudarek želimo dati internim dinamikam in procesom ter obenem vplivom in odzivom na širše družbene, gospodarske, kulturne in politične procese, v konstantnem razmerju do elementov kontinuitete. V središču pozornosti želimo imeti »malega« človeka in njegovo lokalno skupnost, ki jo bomo obravnavali hkrati s strukturnega in dinamičnega vidika in ki naj nam deluje kot prizma, skozi katero lahko opazujemo  širše zgodovinske procese. V ta namen smo se pri opredelitvi našega problemskega pristopa odločili za kombinacijo treh teoretskih izhodišč, to so: mikro-zgodovinska metoda, institucionalna teorija in moralna ekonomija. Tomaj obravnavamo kot študijo primera slovenske vaške skupnosti zaradi nadpovprečno dobro ohranjenih virov in njegove izpostavljenosti številnim zgodovinskim okoliščinam in prelomnicam, ki so značilne za slovensko podeželje.

Cilji raziskave so:

  1. Premostiti ločeno obravnavo zgodovinskih obdobij in pomanjkanje komunikacije med zgodovinarji, ki jih obravnavajo. Spremenjen pristop omogoča preverjanje uveljavljenih interpretacij in oblikovanje prenovljenih odgovorov na izbrana vprašanja slovenske zgodovine.
  2. Opredeliti elemente kontinuitete in značilnosti sprememb na področju gospodarstva, družbe in kulture na slovenskem podeželju skozi daljše časovno obdobje od predindustrijske do postindustrijske družbe.
  3. Povrniti podeželju središčno vlogo v slovenski zgodovini na sodoben metodološki in interpretativen način.

 


 

Project description

The research intends to show the complexity and dynamism of peasant society over a longer period of time from the 16th to the 20th century. We want to emphasize internal dynamics and processes, as well as influences and responses to wider social, economic, cultural and political processes, in a constant relationship to the elements of continuity. We want to focus on the “common” man and his local community, which we will treat at the same time from a structural and dynamic point of view, and which should act as a prism through which we can observe broader historical processes. To this end, in defining our problem approach, we decided to combine three theoretical starting points, namely: the micro-historical method, institutional theory and moral economy. We chose Tomaj as a case-study Slovenian village community because of the preserved documentation as well as its exposure to most of the major historical conditions and turning points of rural Slovenia.

Research objectives are:

  1. To overcome the separate treatment of historical periods and the lack of communication between the historians who study them. The changed approach enables the verification of established interpretations and the formation of renewed answers to selected questions of Slovenian history.
  2. To define the elements of continuity and characteristics of changes in the field of economy, society and culture in the Slovenian countryside over a longer period of time from pre-industrial to post-industrial society.
  3. To restore the central role of the countryside in Slovenian history in a contemporary methodological and interpretive way.
Skip to content