Center za slovenski jezik in kulturo

Urnik slovenščine za tuje študente

Domov 5 FHŠ+ 5 Center za slovenski jezik in kulturo

Predstavitev

Center za slovenski jezik in kulturo je bil ustanovljen leta 2007 kot organizacijska enota Fakultete za humanistične študije. Zaradi vse večjega vpisa tujih študentov na Univerzo na Primorskem ima Center ključno vlogo pri organizaciji in izvedbi učenja slovenskega jezika na več nivojih.

Glavne dejavnosti Centra so:

  • Organizacija in izvedba akreditiranih predmetov: Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik na ravneh A1, A2 in B1 in Slovenian History, Culture, Literature and Society.
  • Organizacija in izvedba poletne šole slovenskega jezika »Halo, tukaj slovenski Mediteran!«.
  • Organizacija in izvedba pripravljalnih tečajev za bodoče študente UP SpeakUP Slovene.
  • Organizacija in izvedba tečajev slovenskega jezika za zaposlene in študente študijskih programov v angleškem jeziku.
  • Priprava gradiv za učenje slovenščine kot drugega/tujega jezika.
  • Objava znanstvenih in strokovnih člankov o poučevanju slovenščine kot drugega/tujega jezika.
  • Organizacija obvezne prakse za študente slovenistike, kjer se preizkusijo v poučevanju slovenščine kot drugega/tujega jezika: pomagajo pri pripravi vaj in drugih vsebin za predmet, nudijo dodatno skupinsko ali individualno pomoč študentom, hospitirajo pri urah ipd.

Tečaji in delavnice

SpeakUP Slovene

Od študijskega leta 2021/22 organiziramo brezplačne 20-urne (2-tedenske) spletne tečaje, namenjene bodočim tujim študentom UP. Tečaji so organizirani avgusta in septembra. Študenti so razporejeni v skupine glede na materni jezik in predznanje slovenskega jezika. Pripravljalni tečaji študentom znatno olajšajo vstop v novo študijsko okolje, saj jih seznanijo z osnovnimi študijskimi pojmi in osnovami slovenskega jezika. To pa dosežejo s pomočjo priročnika za učenje slovenskega jezika SpeakUP Slovene, ki je nastal prav v ta namen in je preveden v angleški, italijanski, srbski, makedonski in ruski jezik.

Tečaji za zaposlene in študente študijskih programov v angleškem jeziku

Od študijskega leta 2021/22 organiziramo brezplačne 30-urne tečaje, namenjene tujim študentom na angleški izvedbi ter tujim profesorjem in raziskovalcem naše univerze. Tečajniki so razdeljeni glede na jezikovno skupino in predznanje. Tečaji so zelo pomembni, saj omogočajo prav vsem, ki si tega želijo, da se seznanijo z osnovami slovenskega jezika oz. nadgradijo svoje znanje.

Akreditirani predmeti

Za tuje študente, ki študirajo na Univerzi na Primorskem, organizira Center brezplačne lektorate slovenskega jezika. Lektorati se izvajajo v obliki akreditiranega predmeta Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik (na ravneh A1, A2 in B1). Izvajanje predmeta Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik na UP je izjemno pomembno, saj tujim študentom, vpisanim na študijske programe s slovenskim učnim jezikom, predstavlja opravljen izpit iz slovenščine na ravni A2 pogoj za vpis v 2. letnik, hkrati pa morajo študentje za koriščenje Leta plus doseči najmanj 6 ECTS iz znanja slovenskega jezika.

Slovenian History, Culture, Literature and Society

Predmet je namenjen predvsem študentom na izmenjavi, saj jih seznani s slovensko geografijo, zgodovino, kulturo, književnostjo, umetnostjo, mediji in sodobno družbo. Obsega 60 ur in je ovrednoten s 6 ECTS.

Urnik predmetov

Gradiva

Priprava gradiv za učenje slovenščine kot drugega/tujega jezika

Glede na to, da so študenti specifična ciljna skupina, smo se odločili, da začnemo s pripravo gradiv za učenje slovenščine kot tujega jezika, ki bo prilagojeno študentom UP.

Pripravili smo:

MAKAROVA, Irina. Slovenian language as a foreign, level A1 : the students’ hand-outs. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, 2019.

PAVLETIĆ, Nika. Priročnik za učenje slovenščine kot tujega jezika za govorce hrvaščine, bosanščine in srbščine. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, 2019.

PAVLETIĆ, Nika. Priročnik za učenje slovenščine kot tujega jezika za govorce makedonščine. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, 2019.

PAVLETIĆ, Nika. Skripta za slovenski jezik kot drugi/tuji jezik A1 – v fazi testiranja.

ŠUMENJAK, Klara in VOLK, Jana. Skripta za slovenski jezik kot drugi/tuji jezik A2. Za južnoslovanske govorce. – v fazi testiranja.

ŠUMENJAK, Klara in VOLK, Jana. Skripta za slovenski jezik kot drugi/tuji jezik B1 – v fazi testiranja.

Dodatna gradiva

V sodelovanju s študenti UP smo pripravili gradivo (priročnike) za pripravljalne tečaje SpeakUP Slovene, ki so prevedeni v makedonščino, srbščino, ruščino, italijanščino in angleščino. Vsebujejo besedila za branje, povezane z UP, sporazumevalne vzorce, povezane z študentskim življenjem na UP, in krajšo slovnico.

Za poletno šolo Halo, tukaj slovenski Mediteran, načrtujemo še 3 učbenike, in sicer:

Babič, Gregor, Šumenjak, Klara in Volk, Jana: Slovenščina 3 – učbenik za poletno šolo Halo, tukaj slovenski Mediteran.

Breznik, Teja, Šumenjak, Klara in Volk, Jana: Slovenščina 2 – učbenik za poletno šolo Halo, tukaj slovenski Mediteran.

Pavletić, Nika in Petrović, Vanja: Slovenščina 1 – učbenik za poletno šolo Halo, tukaj slovenski Mediteran.

Aplikacija za učenje slovenskega jezika – LanGuide: https://languide.si/sl/domov

Objava znanstvenih in strokovnih člankov o poučevanju slovenščine kot drugega/tujega jezika

Nika Pavletić (2021): Analiza glasoslovnih napak govorcev makedonščine pri učenju slovenščine. https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10701/9818

Klara Šumenjak in Jana Volk (2020): Raba izbranih samostalnikov 1. ženske sklanjatve pri tujih študentih UP. https://zalozba.upr.si/ISBN/978-961-293-049-3/978-961-293-049-3.461-479.pdf

Klara Šumenjak, Jana Volk in Nika Pavletić (2021): Creating tasks for eLearning Slovenian under the LanGuide project. https://webbut.unitbv.ro/index.php/Series_IV/article/view/914/835

Klara Šumenjak, Jana Volk in Nika Pavletić (2022): What Can We Improve: Suggestions for Upgrading the Languide App for Slovenian Language. https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-174-2.pdf

KONTAKT

Vodja Centra za slovenski jezik in kulturo UP FHŠ
doc. dr. Klara Šumenjak
E-naslov: klara.sumenjak@fhs.upr.si

Namestnica Vodje Centra za slovenski jezik in kulturo UP FHŠ
Pija Stegel
E-naslov: pija.stegel@fhs.upr.si

Skip to content